Минимални изисквания за научните степени и звания

N

Вид на публикацията

Научни степени и звания, брой публикации

доктор

д-р на науките

доцент

професор

1

Фундаментален монографичен труд

(хабилитационен труд)

 

 

 

1

2

Дисертация

1

1

 

 

3

Монографии

1

1

3

4

4

Студии

 

 

3

4

5

Статии

3

9

9

12

6

Статии, публикувани в чужбина

1

3

2

3

7

Доклади на международно признати форуми в съответната научна област

1

3

2

4

8

Научни разработки, завършващи с публикация

1

1

2

4

9

Учебници

 

 

1

1

 

Общо

8

18

23

34

 

Научно ръководство на докторанти

 

2

 1

2

КОНВЕРГЕНЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НИД
ПО КОЛИЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Резултати от НИД

Статии

Студии

Монографии

Научно-изследователски роекти

Учебници

Доклади от научни форуми

Статии

1 (12) *

3 (36)

10 (120)

20 (240)

20 (240)

1 (12)

Студии

-

1 (36)

3 (108)

6 (216)

6 (216)

-

Монографии

-

-

1 (120)

2 (240)

2 (240)

-

Научно- изследователски проекти

-

-

-

1 (240)

1 (240)

-

Учебници

-

-

-

-

1 (240)

-


 * ( ) – брой стандартни страници (1 стандартна страница съдържа 30 реда като всеки ред е съставен от 80 знака).

 

ГОДИШНА ПРОДУКТИВНОСТ НА ЕДИН ХАБИЛИТИРАН ПРЕПОДАВАТЕЛ
ПО ОСРЕДНЕНИ ДАННИ ЗА 10 УНИВЕРСИТЕТА

Резултати от НИД

Пет годишен период

Сума

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

Статии

3

1

2

2

2

10

Студии

-

1

-

1

1

3

Монографии

-

1

-

1

-

2

Проекти

-

1

-

-

1

2

Учебници

-

-

-

1

-

1

Доклади от научни форуми

1

2

2

1

2

8

 

 

Наименование

Определение

Научно издание

Издание, което съдържа резултат от изследване в областта на науката и техниката

Научна статия

Научно издание от 3 до 11 страници*, което съдържа частично изследване на определен проблем, написано от един или няколко автори, придържащи се към един и същ възглед

Студия

Научно издание от 12 до 48 страници*, което съдържа по-цялостно изследване на определен проблем, написано от един или няколко автори, придържащи се към един и същ възглед

Монография

Научно издание над 48 страници*, което съдържа пълно и всестранно изследване на един или няколко проблеми, написано от един или няколко автори, придържащи се към един и същ възглед

Научно-популярно издание

Издание, което съдържа сведения за постижения на науката и техниката, изложени достъпно за читателя неспециалист

Учебно издание

Издание, което съдържа систематизирани сведения от научен и приложен характер, съобразени със съответна учебна програма и предназначени за преподаване и усвояване

Учебник

Учено издание, което съдържа систематизирано изложение на определена учебна дисциплина, съответстваща на учебна програма и утвърдена от официална институция

Учебно помагало

Учебно издание, което частично заменя и допълва учебник

 

*1 полиграфска страница е равна на 1.5 до 2 стандартно компютърно набран текст