Направление "Образование"

ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2011 - 2015 Г.*

 

Въведение

      1. Ситуационен анализ

          Развитие на висшето образование в световен мащаб

          Развитие на висшето образование в България

      2. SWOT анализ на висшето образование в България

      3. Визия, цели и стратегии за развитие на висшето образование в България

          Визия

          Мисия

          Цели

          Приоритети и специфични цели

               Приоритети

               Специфични цели по приоритети

          Стратегически подходи за реализиране на целите

     4. Финансиране

     5. Прозрачност

     6. Изпълнение и мониторинг

          Изпълнение

          Мониторинг

          Мерки за наблюдение и контрол по прилагане на стратегията

Заключение

Приложения