Състав на Управителния съвет на БКОНК:

 1. проф. д-р Манол Николов Рибов – Председател
  /Професионален профил и публикации/
 2. Лена Стефанова Гайдарска - Заместник председател - Направление "Международно сътрудничество" 
  /Професионален профил/
 3.  адв. Пламена Жекова Маркова – Заместник председател - Направление "Административно гражданско право"
  /Професионален профил/   
 4. проф. д.ик.н. Соня Варадинова Милева-Божанова – Заместник председател - Направление „Образование”
  /Професионален профил и публикации/
 5. доц. д-р Преслав Михайлов Димитров – Заместник председател – Направление „Наука”
  /Професионален профил и публикации/
 6. проф. д-р Мария Златкова Станкова - Заместник председател – Направление „Координация и аналитични дейности”
  /Професионален профил и публикации/
 7.  доц. д-р Ирена Кирилова Емилова - Заместник председател – Направление „Култура”.

        /Професионален профил и публикации/

      8. доц. д-р Лилия Христова - Заместник председател - Направление "Чуждестранни университети"

        /Професионален профил и публикации/

     

Административно обслужване:  

1. проф. д-р Септемврина Костова - директор Дирекция "Образование"

2.  доц. д-р Ася Панджерова - директор Дирекция "Наука" 

3.  доц. д-р Десислава Вараджакова - директор Дирекция "Култура"    

4. гл. ас. д-р Маргарита Мишева - директор Дирекция "Междууниверситетски връзки"

5. Надя Гайдарска - Директор "Връзки с обществеността"

6. д-р Ваня Рагина-Пеевска - Директор "Протокол и публични прояви"

/Професионален профил и публикации/ 

7. д-р Виктор Хаджикотев - Директор "Финансово-счетоводни дейности"

       /Професионален профил и публикации/

8. Ина Стоянова - Директор "Аутсорсинг"

9. Даниела Банчева - Директор "Печатни издания и рекламна политика"

10. Румен Стоилов - Директор "Комуникация и логистика"

/Професионален профил и публикации/