УСТАВ

 НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ,

НАУКА И КУЛТУРА”

 

Р А З Д Е Л І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. /1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

           /2/ Сдружението осъществява дейност в частна полза в съответствие с нормативните актове и този устав и е учредено за неопределен срок.

         /3/ Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

           /4/ Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

           /5/ Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

Член 2. /1/ Наименованието на сдружението е „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА„ /наричана по-нататък Камара/, като то се изписва изцяло или съкратено – “БКОНК” или на латиница “Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture”.

           /2/ Седалището и адресът на управление на сдружението са: гр. София, община Столична,район Триадица, ул. Хан Аспарух № 39, ет.1, ап.1.

             /3/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

             /4/ Наименованието на филиалите на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието "филиал" и институция, населено място, където е създаден филиала. Към наименованието на филиала може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Р А З Д Е Л І І

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3. Цели на сдружението са :

       /1/ Да подпомага, насърчава, представлява и защитава интересите на своите членове.

         /2/ Да съдейства за разширяване на участието на организациите с нестопанска цел в международното сътрудничество

       /3/ Да участвав разработването на национални програми за развитие на образователната, научната и културната дейност или да дава мнение по тях.

       /4/ Да представя на компетентните държавни органи съгласувано мнение на членовете си по проекти за нормативните актове и решения за образователната, научната и културната дейност.

         /5/ Да проучва системно прилагането на нормативните актове в интелектуалната област и предлага на членовете си и на компетентните държавни органи мерки за спазването и усъвършенстването им.

       /6/ По своя инициатива или по искане на компетентните държавни органи отстоява интересите на своите членове за:

-          усъвършенстване управлението на юридически лица в областта на образованието, науката и културата;

-          повишаване ефективността на образователната, научната и културната дейност.

/7/ Да защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.

/8/ Да участва на експертно равнище със свои представители в работата на регулаторните органи при обсъждането на въпроси, свързани с образованието, науката и културата;

/9/ Да въвежда системи за управление на качеството в юридически лица в областта на образованието, науката и културата, и да ги подготвя за сертификация.

Предмет на дейност

Член 4. За постигане на поставените цели Камарата извършва дейности като:

 1. 1.Организира прояви за повишаване квалификацията на ръководните кадри по проблеми на мениджмънта на образователни, научни и културни дейности.
 2. 2.Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на въпроси, свързани с образованието, науката и културата.
 3. 3.Подпомага маркетинговата, рекламната и други дейности на членовете си.
 4. 4.Предлага становища по спорни въпроси, възникнали между организациите с нестопанска цел и/или между тях и регулаторните органи в сферата на образованието, науката и културата.
 5. 5.Участва в разработката и реализацията на регионални, национални и международни проекти, с активното участие на членове на Камарата;
 6. 6.Защитава интересите на членовете си при разпределението на фондове в областта на образованието , науката и културата на централно, областно и общинско равнище;
 7. 7.Предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и институти по проблемите на образованието , науката и културата ;
 8. 8.Води единен регистър за действащи висши училища, научни и културни институти в страната.
 9. 9.Разработва правила по етика в образователната, научната и културните дейности и следи за тяхното прилагане. При констатирани нарушения уведомява членовете си и оправомощените органи.

10.Разработва типови договори, образци и общи условия на договори за отделни видове образователна, научна и културна дейност.

11.Проучва условията за конкуренция на пазара за интелектуални продукти, изискванията и методите за приспособяване към променящата се пазарна обстановка.

12.Информира своите членове за пазарните възможности в страната и чужбина, за тенденциите в развитието на пазарите за интелектуални продукти.

13.Подпомага установяването на договорни връзки между юридически лица в областта на образованието, науката и културата, и чуждестранните партньори, като изготвя общи условия за договори, разпространява утвърдената договорна практика и анализира договорните отношения.

14.По пълномощие на членовете си представлява интересите им пред чужди органи за интелектуална дейност, международни организации и др.

15.Подпомага българските юридически лица в областта на образованието, науката и културата в международни изложби, световни изложения и др., както и при организирани от тях изложения.

16.Проучва и анализира световните тенденции в образованието, науката и културата.

17.Популяризира в чужбина възможностите на българските юридически лица в областта на образованието, науката и културата.

18.Набира и обработва информация за нуждите на юридически лица в областта на образованието, науката и културата.

19.Представлява интересите на членовете си в международни неправителствени организации, както и в междудържавни организации по пълномощие на компетентните държавни органи.

 1. 20.Подготвя документацията за институционална и програмна акредитация на юридически лица.
 2. 21.Присъжда национална награда на физически и юридически лица за постигнати съществени постижения в областта на образованието, науката и културата.
 3. 22.Определя рейтинги на юридически лица в сферата на образованието, науката и културата.

 

Р А З Д Е Л  І І І

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Член 5. /1/ При изпълнение на своите цели и задачи Камарата ще формира финансови средства, като извършва дейности, както следва :

 1. 1.Организира отпечатването и разпространява в страната и чужбина на български и чужди преводи на нормативни актове в областта на образованието, науката и културата
 2. 2.Издава:

-          непериодични издания на чужди езици със справочен, коментариен и статистически характер;

-          съвместни публикации с чуждестранни средства за масова информация, специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, чуждестранни камари и др.

-          периодични издания с проблемна насоченост;

-          ръководства, експрес-информации, бюлетини и др. издания по актуални въпроси на образованието, науката и културата;

 1. 3.По поръчка осигурява чуждестранна информация.
 2. 4.Координира и организира създаването, включването и използването на наши и международни информационни системи и бази данни.
 3. 5.Организира:

-          конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина;

 1. 6.Разработва, внедрява, сертифицира, одитира и поддържа системи за управление на качеството в юридически лица в областта на образованието, науката и културата.
 2. 7.Издава и заверява свидетелства, удостоверения, сертификати и др. документи за:

-          състоянието на членовете си;

-          наличие на форсмажорни обстоятелства за неизпълнение или неточно изпълнение на договори;

-          други обстоятелства във връзка с образованието, науката и културата.

 1. 8.Консултира относно правилата за създаване на юридически лица в областта на образованието, науката и културата в т.ч. и с чуждестранно участие.
 2. 9.Извършва маркетингови проучвания, търси партньори за образователно, научно и културно сътрудничество.

10.Рекламира дейността на юридически лица в областта на образованието, науката и културата, чрез специализирани издания.

11.Предоставя на български и чужди фирми услуги, които подпомагат различни страни от тяхната дейност.

/2/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност , която е свързана с предмета на основната дейност . Приходите , разходите от допълнителната стопанска дейност се използват за постигане на посочените в устава цели на сдружението, а именно :

 1. 1.Консултантска дейност относно правилата за създаване на юридически лица в областта на образованието, науката и културата в т.ч. и с чуждестранно участие.
 2. 2.Рекламна дейност, отнасяща се за дейността на юридически лица в областта на образованието, науката и културата, чрез специализирани издания.
 3. 3.Маркетингова дейност чрез проучвания в областта на образованието, науката и културата
 4. 4.Издателска дейност в областта на образованието, науката и културата , определена от издаване на непериодични издания на чужди езици със справочен, коментариен и статистически характер, съвместни публикации с чуждестранни средства за масова информация, специализирани информационни институти, издателства, международни центрове, чуждестранни камари и др.периодични издания с проблемна насоченост, ръководства, експрес-информации, бюлетини и др. издания по актуални въпроси на образованието, науката и културата, организира отпечатването и разпространението в страната и чужбина на български и чужди преводи на нормативни актове в областта на образованието, науката и културата
 5. 5.Организиране на конференции, симпозиуми, срещи на специалисти и кръгли маси в страната и чужбина.
 6. 6.Разработване , внедряване , сертифициране, одитиране и поддръжка на системи за управление на качеството в юридически лица в областта на образованието, науката и културата.
 7. 7.Отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и преотдаване на наето такова.

 

Р А З Д Е Л І V

ЧЛЕНОВЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 6. Членуването в Камарата е доброволно.

Член 7. /1/ Членовете на Камарата могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически . Членовете са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти.

         /2/ Преки членове на Камарата могат да бъдат:

 1. 1.физически и юридически лица, извършващи образователната, научна и културна дейност регистрирани по съответния ред.
 2. 2.Фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи образователната, научната и културните дейности;
 3. 3.Физически лица, които сътрудничат на Камарата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

/3/ Членовете на организациите по т. 2 на предходната алинея стават членове на Камарата по реда на този устав.

/4/ Почетни членове на Камарата могат да бъдат физическите лица от страната и чужбина – изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на Камарата.

/5/ Асоциирани членове на Камарата са физически лица и действащи нестопански организации, вписани в единния й доброволен регистър.

/6/ Член-кореспонденти на Камарата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. подобни, с които Камарата поддържа активно сътрудничество.

/7/ Не могат да бъдат членове на Камарата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Член 8. /1/ Лицата по чл. 7, ал. 2 се приемат за преки членове на Камарата въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава и спазва Кодекса по етика в образователната, научната и културната дейност. Членството правоотношение възниква след решението на Управителния съвет и заплащането на членски внос.

/2/ Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет.

/3/ По чл. 7, ал. 2, 4 и 6или преки, почетни членове и член-кореспонденти на Камарата се приемат по предложение на Изпълнителния съвет, със съгласието на физическото или юридическо лице и с решение на Управителния съвет.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Член 9. /1/ Преките и почетните членове на Камарата имат право:

 1. 1.Да участват лично или чрез представител в Общо събрание;
 2. 2.Да бъдат избирани в управителните и контролните органи на Камарата;
 3. 3.На един глас, който се упражнява лично, или от техен представител.

/2/ Членовете на камарата имат и правата:

 1. 1.Да използват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги от дейността на Камарата и/или нейното имущество;
 2. 2.Да участват в мероприятията на Камарата;
 3. 3.Да получават информация за дейността на Камарата;
 4. 4.Да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им;
 5. 5.Да посочват при необходимост членуването си в Камарата в свои документи;
 6. 6.Да участват в съветите към Камарата и да ползват тяхното сътрудничество при осъществяване на дейността си.

Член 10. Всеки член на Камарата е длъжен:

 1. 1.Да спазва изискванията на Устава;
 2. 2.Да съдейства за осъществяване на целите и задачите на Камарата;
 3. 3.Да предоставя на Камарата необходимата информация за своята дейност;
 4. 4.Да спазва в своята дейност правилата на Кодекса по етика за образователната, научна и културната дейност по отношение на своите партньори и на Камарата;
 5. 5.Да плаща срещу издаден от Камарата документ определения членски внос.

Член 11. Членският внос се определя по дължимост и размер от Общото събрание.

Член 12. Членовете по чл. 7, ал. 2, т. 3, ал. 4, ал.5 и ал. 6 не дължат членски внос.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Член 13. /1/ Членството се прекратява с решение на Управителния съвет в следните случаи :

 1. 1.С едномесечно писмено предизвестие на члена;
 2. 2.С отпадане - при системно неучастие в дейността на Камарата и/или невнасяне на установения членски внос;
 3. 3.Прекратяване на юридическото лице;
 4. 4.Смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице- член;
 5. 5.С изключване при системни и груби нарушения на етиката, членските задължения и законите на страната.

/2/ При прекратяване по т. 1 или 2 от предходната алинея, Управителния съветможе да възобнови членството по молба на лицето.

/3/ Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на решението пред Общото събрание.

/4/ При прекратяване на членството дължимите към тази дата и заплатени на Камарата членски вноски не се възстановяват.

 

Р А З Д Е Л V

УПРАВЛЕНИЕ

 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 14. Органи на управление на Камарата са Общото събрание и Управителният съвет.

 

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 15. В общото събрание участват преките членове – лично или чрез представител.

Член 16. /1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет, или по искане най-малко на една трета от членовете. Ако в последния случай управителният съвет в 1-месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Камарата по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Общото събрание се свиква чрез покана. Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Камарата, най-малко в двуседмичен срок преди насрочения ден. Тя се публикува на интернет страницата на Камарата в раздел, предвиден за това. Поканата трябва да съдържа данни за мястото, датата, часа и дневния ред на събранието, както и по чия инициатива се свиква.

/3/ Общото събрание е редовно, ако присъстват повече от половината от членовете.

/4/ При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите членове.

Член 17. /1/ Общото събрание:

 1. 1.Изменя и допълва устава на Камарата;
 2. 2.Одобрява насоките за дейността на Камарата;
 3. 3.Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 4. 4.Приема бюджета на Камарата;
 5. 5.Избира и освобождава членовете на Управителния съвет за срок от пет години;
 6. 6.Отменя решения на другите органи на Камарата, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Камарата;
 7. 7.Взема решения за преобразуване и прекратяване на Камарата, както и за начина на разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите.
 8. 8.Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

/2/ Решенията на Общото събрание се взимат с явно гласуване с обикновено мнозинство, а по т. 1 и по т. 7 от предходната алинея с мнозинство две трети от присъстващите.

/3/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 18. /1/ Управителният съветна Камарата е управителен и представителен орган и се състои от 6 /шест/ членаи се избира за срок от три години от Общото събрание.

/2/ За членове на Управителния съвет могат да се избират физически лица измежду преките членове.

/3/ Управителният съвет се свиква най-малко веднъж годишно от председателя по негово решение, по искане на една трета от членовете на Управителния съвет. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

/4/ Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от половината плюс един от членовете му. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от заседанието.

Член 19. /1/ Управителният съвет :

 1. 1.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. 2.Определя реда и организира извършването на дейността на Камарата;
 3. 3.Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета;
 4. 4.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Камарата;
 5. 5.Приема планове и програми за дейността на Камарата ;
 6. 6.Образува целеви парични фондове;
 7. 7.Образува, реорганизира и прекратява дружества на Камарата;
 8. 8.Приема правилници за дейността на Камарата;
 9. 9.Избира измежду членовете си Председател и зам.председатели на Управителния съвет, които се предлагат от Председателя;

10.Учредява награди и значки за награждаване на организации, колективи и физически лица за значителен принос в областта на образованието, науката и културата;

11.Координира и контролира съвместните дейности на Камарата и други юридически лица в областта на образованието, науката и културата;

12.Определя адреса на Камарата;

13.Разпорежда се с имуществото на Камарата;

14.Извършва ликвидация на Камарата или определя лице за тази дейност;

15.Приема вътрешни тарифи за дейността на Камарата;

16.Приема организационна структура на Камарата;

17.Приема решения за откриване и закриване на филиали;

18.Изпълнява и други функции, предоставени му от Общото събрание;

19.Определя адреса на сдружението.

/2/ Решенията на Управителния съвет се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство. Решенията по т. 3, 14 и 15 на ал. /1/ се приемат с мнозинство от всички членове.

/3/ За участието си в Управителния съвет членовете му не получават възнаграждение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Член 20. /1/ Председателят:

 1. 1.Представлява сдружението пред трети лица;
 2. 2.Ръководи и контролира в съответствие с този устав изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 3. 3.Утвърждава щата на Камарата;
 4. 4.Подготвя и предлага за приемане от Управителния съвет годишния отчет на Камарата и го публикува;
 5. 5.Предлага на Управителния съвет кандидатурите на лицата за избор на зам. председатели;
 6. 6.Свиква заседанията на Управителния съвет и Изпълнителния съвет;
 7. 7.Координира връзките на Камарата с държавните органи;
 8. 8.Изпълнява и други функции, произтичащи от законите и решенията на Управителния съвет и общото събрание.
 9. 9.Утвърждава извършването на всички разходи и приходите на Камарата.

/2/ При отсъствие на председателя той упълномощава зам. председателя/ите да изпълнява/т функциите му по този устав.

/3/ Председателят и/или зам. председателят/ите на Управителния съвет могат да изпълняват функциите си и на обществени начала.

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Член 21. /1/ Заместник-председателите са петима :

 1. 1.Подпомагат дейността на Председателя и го представляват в случаите, когато са упълномощени от него;
 2. 2.Организират и носят отговорност за работата по определено направление в дейността на Камарата;
 3. 3.Участват в дейността на Управителния съвет.

/2/ Мандатът на зам. председателите приключва с мандата на председателя, който ги е предложил за избор от Управителния съвет.

/3/ петимата заместник-председатели се избират и отговарят за отделни направления : 

-          eдин заместник-председател направление международно сътрудничество.

-          един заместник-председател направление Административно и Гражданско право.

-          един заместник – председател направление образование.

-          един заместник председател направление култура.

-          един заместник-председател направление наука .

 

Р А З Д Е Л V І

ОПЕРАТИВНИ ОРГАНИ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Член 22. Главният секретар:

 1. 1.Организира изпълнението на решенията на Управителния и Изпълнителния съвет.
 2. 2.Организира изпълнението на други текущи задачи, възложени му от Председателя и заместник председателите.

 

ДИРЕКТОР ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Член 23. Директор Информационно обслужване:

 1. Управлява поддържането на web сайта на Камарата, чрез въвеждане и актуализиране на информацията в него.
 2. Организира изпълнението на текущи задачи по информационното обслужване, възложени му от Председателя и заместник – председателите.

 

ДИРЕКТОР АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Член 24. Директор Административно стопанска дейност :

 1. Организира административната дейност на Камарата.
 2. Организира изпълнението на други текущи и административно стопански задачи, възложени му от Председателя и заместник – председателите.

 

ДИРЕКТОР ПО ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДНИ ВЪПРОСИ

Член 25. Директор по финансово – счетоводните въпроси :

 1. Организира счетоводната и финансова отчетност на Камарата.
 2. Организира изпълнението на други текущи финансови и счетоводни задачи, възложени от Председателя и заместник – председателите.

 

ФИЛИАЛИ И СЪВЕТИ

Член 26. Камарата може да открива филиали , както и да се сдружава с чуждестранни и местни лица във връзка с целите и задачите си.

Член 27. Към Камарата се създават съвети, които обединяват членовете на функционален, териториален и професионален принцип.

 

Р А З Д Е Л V І І

ИМУЩЕСТВО

Член 28. Имуществото на Камарата се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, участие в дружества, други права и задължения.

Член 29. /1/ Издръжката на Камарата се осигурява от:

 1. 1.годишен членски внос и еднократни вноски, предвидени в този Устав;
 2. 2.такси за извършени услуги;
 3. 3.отчисления от печалбата на собствените дружества и на други дейности на Камарата, от които се реализират приходи;
 4. 4.дарения, спонсорство и др.;
 5. 5.приходи от стопанска дейност.

/2/ Членовете на сдружението са длъжни да заплащат членски внос, според правилата на този Устав.

/3/ По решение на Управителния съвет членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на Управителния съвет. В решението си Управителния съвет определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 /две трети/ от членовете на Управителния съвет.

/4/ Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

/5/ Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал.3 и ал.4 се определя от Управителния съвет на сдружението.

/6/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

/7/ Приходите на Камарата от допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, се използват за постигане на определените в този устав цели.

/8/ Чуждестранни и местни лица могат да правят дарения и завещания в полза на Камарата, които се приемат от Управителния съвет. Когато с дарението или завещанието се учредява специализиран фонд, награда или се финансира целева програма, дарителят или завещателят могат да определят наименованието им.

Член 30. Финансовата дейност на Камарата се определя с годишния бюджет и се отчита пред общо събрание , съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Член 31. /1/ Към Камарата могат да се образуват целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделните прояви и програми. Средствата за тези фондове се събират от заинтересованите членове.

/2/ Източниците за финансиране на прояви и дейности, възложени от държавни органи на Камарата, се определят от тях.

Член 32. Камарата отговаря за поетите задължения с имуществото си. Тя не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които имат участие. Членовете не отговарят лично за задълженията на Камарата.

 

Р А З Д Е Л VІІІ

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 33. /1/ Камарата може да бъде прекратена при наличие на законните основания.

/2/ При прекратяването Управителния съвет или определеното от него лице извършва ликвидация.

/3/ Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се разпределя с решение на Общото събрание.

 

РАЗДЕЛ ІХ

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34. /1/ Камарата има кръгъл печат с емблемата и наименованието й на български и английски език. Печатът се поставя върху документите, с които се поемат имуществени задължения, върху издадените удостоверения и други документи, и върху кореспонденцията.

/2/ Емблемата на Камарата е изпълнена в син цвят и се утвърждава от Управителния съвет.

/3/ Знамето на Камарата е синьо, средата на което е емблемата на Камарата в бяло.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Член 36. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали на Общото събрание на

учредителите на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА” , състояло се на 05.08.2009 г. в гр. София и е подписан от всички учредители. Изменен е с решение на общото събрание от 12.02.2011 г.