Събития

Untitled document
Покана за Общо събрание на БКОНК 2019
Покана за Общо събрание на БКОНК 2018
Покана за Общо събрание на БКОНК 2017
Покана за Общо събрание на БКОНК 2016
Покана за Общо събрание на БКОНК 2015
Покана за Общо събрание на БКОНК 2014
Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”
Публично представяне на монографични трудове, разработени от членове на БКОНК – 03.12.2010 г., СУ „Св. Климент Охридски”
Публично представяне на монографични трудове, разработени от членове на БКОНК –20.11.2010 г., Нов български университет
Публично представяне на монографични трудове – 20.11.2010 г., Нов български университет
Трета междууниверситетска студентска научна конференция на тема „Ролята на иновационния потенциал за конкурентоспособността на туризма“ 03.05.2012, СУ „Св. Кл. Охридски”
Покана за Общо събрание на БКОНК 2012