1. Министерство на образованието и науката

www.mon.bg

2. Министерство на културата

www.mc.government.bg

3. Министерство на туризма

www.tourism.government.bg

4. Българска академия на науките

www.bas.bg

5. Национална агенция за оценка и акредитация

www.neaa.government.bg

6. Национална агенция за професионално образование и обучение

www.navet.government.bg

7. Българска агенция за инвестиции

www.investbg.government.bg

8. Агенция за икономически анализи и прогнози

www.minfin.bg

9. Съвет на ректорите на висшите училища в България

www.4icu.org

10. Български институт по стандартизация

www.bds-bg.org

11. Институт за анализи и оценки в туризма

12. Българска търговско-промишлена палата

www.bcci.bg

13. Българска стопанска камара

www.bia-bg.com

14. Българска туристическа камара

www.btch.bg

15. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

www.etaligent.net 

16. Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация

www.bhra-bg.org