Класификатор на националните координатори за добри практики във висшето образование

Висше училище, чийто опит се популяризира

Национален координатор в организация и управление на съответната област

Американски Университет

1. Етични стандарти в обучението и научните изследвания

2. Подготовка на търсени извън страната специалисти

Софийски университет „Св. Климент Охридски"

1. Международна дейност на академичния състав

2. Представителство в правителствени и неправителствени организации

3. Научно обслужване в областта на правото, математиката и информатиката

Университет за национално и световно стопанство

1. Дистанционно и продължаващо обучение

2. Научно обслужване в областта на счетоводството, контрола и финансовото посредничество

Медицинска Академия - София

1. Обучение на чуждестранни студенти

2. Подготовка на търсени извън страната специалисти

Университет по архитектура, строителство и геодезия

1. Подготовка на търсени извън страната специалисти

2. Практическо обучение на студентите в професионалната област

Нов Български Университет

1. Трансдисциплинарно обучение по социални науки

2. Екстериорен и интериорен дизайн на ползвания сграден фонд от университета

Югозападен университет „Неофит Рилски"

1. Обучение по математика

2. Кариерно израстване на академичния състав

Международно Висше Бизнес Училище

1. Иновации в учебния процес

2. Административното обслужване

Технически университет - София

1. Практическо обучение на студентите

2. Подготовка на търсени извън страната специалисти

Икономически Университет - Варна

1. Научно обслужване в областта на търговията и туризма

2. Институционализиране на връзките с практиката

Стопанска Академия „Д.А. Ценов"

1. Научно обслужване в областта на счетоводството, контрола, застраховането и осигуряването

2. Осигуреност на учебния процес с учебници и учебни помагала

Университет по хранителни технологии - Пловдив

1. Научно-технологично и техническо обслужване в областта на хранителната промишленост и ресторантьорството

2. Осигуреност със специализирана материлно-техническа база за обучение

Университет „Асен Златаров"

1. Научно обслужване в областта на нефтопреработвателната промишленост

2. Организиране на практическото обучение на студентите

Бургаски свободен университет

1. Научно обслужване в областта на маркетинга и рекламата

2. Организиране на практическото обучение на студентите

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър"

Развитие на междудисциплинните изследвания, постигане на синтез между наука и изкуство, нравственост, политика и т.н.