Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

III Проект, 19.06.2012 г.

професор д-р Манол Рибов

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ОКС

Изтегляне...


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

II Проект, 06.04.2012 г.

професор д-р Манол Рибов

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА РЕЙТИНГА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Изтегляне...


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

 
III-ти Проект 28.01.2012 г.
професор д-р Манол Рибов

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРИТЕРИИТЕ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

Изтегляне...


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

II-ри Проект 20.10.2010 г.
професор д-р Манол Рибов

ГОДИШЕН, ИНДИВИДУАЛЕН И ЛИЧЕН ТВОРЧЕСКИ ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И АДМИНИСТРАТИВНА РАБОТА

Форма на годишния план за учебната и научно-изследователската работа

Форма на индивидуалния план за учебната и научно-изследователската работа

Форма на личния творчески план за учебната и научно-изследователската работа

Форма на годишния план за административната работа

Форма на индивидуалния план за административната работа

Форма на личния творчески план за административната работа


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

 
II-ри Проект 25.02.2008 г.
професор д-р Манол Рибов

ВЪТРЕШЕН ОДИТ ЗA OБРАЗОВАТЕЛНАТА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И УПРАВЛЕНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

Изтегляне

 


 

Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

 

II-ри Проект 25.02.2008 г.
професор д-р Манол Рибов

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПЛАТИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Указания за определяне на трудовите възнаграждения. Формуляр за заплати


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

III Проект, 28.08.2006 г.

професор д-р Манол Рибов

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ И СПЕЦИАЛНОСТ

Изтегляне...


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

 
I-ви Проект: 03.11.2004 г.
професор д-р Манол Рибов

ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ ЗА ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Преподавателска дейност – Вариант 1

Преподавателска дейност – Вариант 2

Преподавателска дейност – Вариант 3

Преподавателска дейност – Вариант 4

Център за чуждоезиково обучение

Център за дистанционно обучение

Център за професионално обучение

Център за развитие на кариерата

Библиотечно-информационен център

Деканат – Академична програма „Икономика, управление и туризъм"

Дирекция „Централна учебна администрация"

Дирекция „Развитие и международно сътрудничество, маркетинг и реклама"

Дирекция „Информационно обслужване"

Сектор „Информационен център за административно обслужване на студентите"

Отдел „Човешки ресурси"

Отдел „Стоково стопанство, материално-техническо осигуряване и транспорт"


Базова организация за внедряване на добри академични практики: Международно Висше Бизнес Училище

I-ви Проект: 03.11.2004 г.
 професор д-р Манол Рибов

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за разработване на наръчника за качеството на висшето училище - Изтегляне

за разработване на документирана процедура за структурно звено във висше училище - Изтегляне

за разработване на работни инструкции за длъжностни наименования във висше училище - Изтегляне

за приложение на европейската система за трансфер на образователни кредити /ESTC/ - Изтегляне