Професионални направления:

1. Теория на познанието - проф. д-р Манол Рибов

2. Авангардни бизнес технологии - проф. д-р Йорданка Алексиева

3. Нано маркетинг - проф. д-р Невяна Кръстева

4. Маркетинг в туризма - проф. д-р Станислав Иванов

5. Маркетинг на услугите - проф. д.ик.н. Соня Милева - Божанова

6. Управление на дестинациите - доц. д-р Мария Станкова

7. Управление на консултинга - доц. д-р Мариана Янева

8. Конюнктура на пазарите - доц. д-р Преслав Димитров

9. Естетизация на средата - доц. д-р Еленита Великова

10. Контролинг в предприятието - доц. д-р Милена Филипова

11. Икономика на свободното време - доц. д-р Лилия Христова

12. Развлекателната индустрия - доц. д-р Ирена Емилова

13. Културен туризъм - доц. д-р Елена Александрова

14. Счетоводно-информационно осигуряване на дейностите - гл. ас. Виктор Хаджикотев

15. Интегрирани системи за качеството - гл. ас. д-р Любомира Гръчка