Проект 12.01.2010 г. - проф. д-р Манол Рибов

 

I. Научно изследователски задачи в областта на образованието: 

 

    1. Устойчиво развитие на образованието;

    1. Национална политика в областта на висшето образование;

    1. Проектиране, внедряване и сертифициране на системите за качеството във  висшите училища;

    1. Усъвършенстване на системата за акредитация на висшите училища;

    1. Процедури за присъждане на награди за добри практики на висшите  училища;

    1. Система от критерии за определяне на рейтингите на висшите училища;

    1. Организационни форми за интегриране на образованието, науката и  културата;

    1. Усъвършенстване на нормативната уредба на висшето образование;

    1. Система за стимулиране развитието на творческия потенциал във висшите  училища;

    1. Нетрадиционни източници за финансиране на образователната и  научно-изследователска дейност на висшите училища;

    1. Усъвършенстване на нормативната уредба на висшето  образование.

 

II. Научноизследователски задачи в областта на науката: 

 

  1. Устойчиво развитие на науката;

 

  1. Национална политика в областта на науката;

 

  1. Интегриране на науката с образованието и културата;

 

  1. Преобразуване на БАН в Българска академия за наука и образование;

 

  1. Мястото на технологичните паркове в системата на Българска академия на  науките;

 

  1. Моделиране на клъстери и мрежи;

 

  1. Проектиране на бизнес паркове и инкубатори;

 

  1. Организационни форми за популяризиране на науката чрез културни, исторически  и туристически атракции (планетариуми, делфинариуми, панорами и  др.)III. Научноизследователски задачи в областта на културата: 

 

  1. Устойчиво развитие на културата;

 

  1. Национална политика за културата;

 

  1. Интегриране на културата с науката и образованието;

 

  1. Култура на свободното време;

 

  1. Индустрия на развлеченията;

 

  1. Роля на меценатството, фондовете и конкурсите за регулиране на културната  дейност;

 

  1. Система от критерии за определяне на рейтингите на институциите в сферата на  културата

 

  1. Усъвършенстване на нормативната уредба на културатаIV. Научноизследователски задачи в областта на социалните дейности и туризма: 

 

  1. Устойчиво развитие на туризма;

 

  1. Туристическото райониране в България;

 

  1. Анализ и оценка на ресурсния потенциал на България за развитие на  туризма;

 

  1. Въвеждане на международните стандарти за качество на туристическия  продукт;

 

  1. Национална политика в областта на туризма;

 

  1. Разработване на типови проекти за управление на качеството на туристическия  продукт при масовия и специализиран туризъм;

 

  1. Усъвършенстване на системата за категоризиране на хотелите и лицензиране на  туроператорите;

 

  1. Регионално управление на рационалните и нерационални очаквания в  туризма;

 

  1. Стимули за развитие на рецептивен туристически пазар;

 

  1. Повишаване ефективността на националната туристическа реклама с цел  популяризиране на дестинация България на международния туристически пазар;