Проект 12.01.2010 г. - проф.д-р Манол Рибов

 

Стандартизационните и другите документи на БКОНК

в областта на висшето образование се разработват и

                                                                                    внедряват експериментално в УНСС и МВБУ.

 

I. Стандарти на БКОНК за образованието:

 • Стандарт на БКОНК 1.01 за разработване на образователната политика на висшето училище
 • Стандарт на БКОНК 1.02 за разработване на научната политика на висшето училище
 • Стандарт на БКОНК 1.03 за разработване на корпоративната политика на висшето училище
 • Стандарт на БКОНК 1.04 за оценка на конкурентоспособността на висшето училище
 • Стандарт на БКОНК 1.05 за определяне рейтинга на висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.06 за откриване и преобразуване на Висши училища.
 • Стандарт на БКОНК 1.07 за откриване и преобразуване на основни звена на Висши училища.
 • Стандарт на БКОНК 1.08 за откриване на професионално направление и специалност.
 • Стандарт на БКОНК 1.09 за анализ и оценка на учебната документация
 • Стандарт на БКОНК 1.10 за анализ и оценка на осигуреността на учебния процес с преподавателски състав
 • Стандарт на БКОНК 1.11 за анализ и оценка на състоянието и развитието на научнопреподавателския състав във ВУ
 • Стандарт на БКОНК 1.12 за анализ и оценка на методите на преподаване и оценяване на постиженията на студентите
 • Стандарт на БКОНК 1.13 за анализ и оценка на практическото обучение на студентите.
 • Стандарт на БКОНК 1.14 за анализ и оценка на материално-техническата и информационната база на висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.15 за анализ и оценка на научно-изследователската дейност на преподавателския състав във висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.16 за анализ и оценка на научно-изследователската дейност на студентите и докторантите във висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.17 за анализ и оценка на реализацията на завършилите обучението студенти във висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.18 за номиниране на учебници за всички образователни степени и форми на обучение
 • Стандарт на БКОНК 1.19 за разработване на учебни планове
 • Стандарт на БКОНК 1.20 за разработване на учебни програми
 • Стандарт на БКОНК 1.21 за анализ и оценка на системите за стимулиране качеството на труда на научно-преподавателския състав.
 • Стандарт на БКОНК 1.22 за определяне на финансовата осигуреност на висшите училища
 • Стандарт на БКОНК 1.23 за анализ и оценка на правната уредба на висшето училище

II. Стандарт на БКОНК за науката:

 • Стандарт на БКОНК 2.01 за оценка на конкурентопсособността на организациите за научно-изследователска дейност
 • Стандарт на БКОНК 2.02 за анализ и оценка на състоянието и развитието на научноизследователския състав в организацията.
 • Стандарт на БКОНК 2.03 за определяне на рейтинга на организациите за научно-изследователска дейност
 • Стандарт БКОНК 2.04 за номиниране на произведения на науката
 • Стандарт на БКОНК 2.05 за анализ и оценка на системите за стимулиране качеството на труда на научно-изследователския състав.
 • Стандарт на БКОНК 2.06 за определяне на финансовата осигуреност на организациите за научно-изследователска дейност
 • Стандарт на БКОНК 2.07 за анализ и оценка на правната уредба на организациите за научно-изследователска дейност

III Стандарти на БКОНК за културата:

 • Стандарт на БКОНК 3.01 за оценка на конкурентоспособността на организациите за духовна култура
 • Стандарт на БКОНК 3.02 за определяне на рейтинга на организациите за духовна култура
 • Стандарт на БКОНК 3.03 за анализ и оценка на състоянието и развитието на творческия състав в организацията.
 • Стандарт на БКОНК 3.04 за анализ и оценка на системите за стимулиране качеството на труда на творческия състав.
 • Стандарт на БКОНК 3.05 за номиниране на произведения на духовната култура
 • Стандарт на БКОНК 3.06 за определяне на финансовата осигуреност на организациите за духовна култура
 • Стандарт на БКОНК 3.07 за анализ и оценка на правната уредба на организациите за духовна култура

IV. Обща група стандарти на БКОНК:

 • Стандарт на БКОНК 4.01 за анализ и оценка на системите за стимулиране качеството на труда на административно управленския персонал.
 • Стандарт на БКОНК 4.02 за устойчиво развитие на образованието, науката и културата.