Доклад на БКОНК от 10.08.2011 г.

Решение на Управителния съвет от 10.08.2011 г.

Стратегическият алианс е неперсонифицирано гражданско дружество, създадено с договор между две или повече лица за обединяване на своята дейност и постигане на обща цел, т.е. извършване на съвместна дейност. Този тип неперсонифицирани дружества се регламентира от Чл. 357 – 364 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Страни по договора за създаване на дружеството са висшето училище и работодателските организации от частния и публичния сектор.
Висшето училище, като страна по договора, осигурява образователни услуги и научно обслужване на работодателските организации. Образователните услуги се изразяват в организиране на различни форми на обучение на служителите от работодателските организации. Научното обслужване се осъществява под формата на консултации, проучвания и научни изследвания, разработване и програмно осигуряване, създаване на нови или усъвършенствани технологии, системи за управление, методики, стандарти и т.н.
Другата страна по договора – работодателските организации, осигуряват подходящи условия за провеждане на учебни практики и стажове за студенти, а след дипломирането им, при възможност, и наемане на работа.
В договора за създаване на дружеството се определят:
• съдружниците – лични данни;
• наименование на дружеството;
• предмета му на дейност;
• срока на съществуването му – ако не е определен, срок се счита, че дружеството е учредено за неопределен срок;
• начин на вземане на решения – ако не е определено как се вземат решения, то те се вземат само със съгласието на всички съдружници;
• размер на дяловете на съдружниците - ако не е определено друго, се приема, че дяловете на съдружниците са равни. Може и без парични вноски, т.е. дружеството да няма банкова сметка и капитал;
• управлението на дружеството – ако не е определен управител, се приема, че всеки от съдружниците има право да управлява;
• разпределението на печалбата и загубите – ако не е определено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техния дял, като не може да се прави уговорка, че някои от съдружниците няма да участват при разпределението на печалбите и загубите.
За да влезе в сила договорът за създаване на дружеството, трябва да се заверят пред нотариус подписите на учредителите. Дружеството се регистрира в Регистъра Булстат към Агенцията по вписваниятa в седемдневен срок от датата на договора. Получава се едно временно удостоверение, на което е изписан срока, в който трябва да се вземе документ по Булстат. До получаването на този документ, временното удостоверение се използва за удостоверяване на данните на дружеството по ЗЗД.
За уреждане на взаимоотношенията на висшите училища с професионалните и профилирани средни училища също се създава дружество по ЗЗД (Чл. 357 – 364). В този случай, висшето училище подпомага обучението в партньорските средни училища, а те от своя страна мотивират учениците с висок успех да кандидатстват в тези висши училища.
Висшето училище, като страна по договора, би могло да допуска подбрани ученици да посещават лекции и упражнения на негови преподаватели, да подпомага възприемането на ценностната му система, като съдейства за провеждането на съвместни културни, спортни и развлекателни мероприятия, да осигурява безвъзмездно единични бройки от университетски издания на учебници и учебни помагала за училищните библиотеки.
Това са само някои от възможните задължения на страните по договора за неперсонифицираното гражданско дружество. Даваме си сметка, че неговото прилагане при създаването на стратегическите алианси и сдруженията с професионалните и профилираните средни училища е още в самото начало. Въпросите за изграждането обаче на тези структури се поставят все по-настойчиво и решаването им изисква по-пълно да се използва потенциала не само на академичните общности, но и на работодателите, а защо не и на средните училища.