д-р Ваня Рагина – Пеевска

Директор „Протокол и публични прояви” на БКОНК

 

Ваня Рагина-Пеевска e родена на 14 ноември 1979 г. в гр. София. Завършила е средното си образование през 1998 г. в 164-та Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”. Висшето си образование получава в УНСС, където през 2003 г. придобива ОКС “Бакалавър”, а през 2005 г. ОКС “Магистър”, специалност “Туризъм”.През 2011 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Системи за управление на конкурентоспособността на морски хотелиерски комплекс” тя придобива ОНС „Доктор” по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление (Мениджмънт на морския туризъм).

 

Работи като координатор в Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), където отговаря за организационната дейност на асоциацията; ежегодно провежда събития, конференции и други прояви, свързани с целите на БХРА; протоколира решения от заседанията на Управителния съвет на БХРА; участвала е в проекти на БХРА по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” и „Трансгранично сътрудничество с Балканските страни”.

Участвала е като консултант-организатор на следните национални и международни туристически борси: Международна туристическа борса (МТБ) „Културен туризъм” в гр. Велико Търново, МТБ „Ваканцияи СПА експо ” в гр. София, МТБ „Планините на България – гостоприемство в четири сезона” в гр. Смолян, Туристическа борса в гр. Охрид, РМакедония (2006 г.), Туристическа борса в гр. Крагуевац, Р.Сърбия (2007 г.), Туристическа борса в гр. Сараево, Босна и Херцеговина (2008 г.), МТБ „Филоксения” в гр. Солун, Гърция (2009 г.) и Международен туристически панаир в гр. Нови Сад, Р. Събрия (2010 г.).

Популяризира своите идеи с участие в научни форуми, по-важните от които са: ХVІІта Национална научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот 2006”;Единадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, 2006 г.;Дванадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, София, 2007 г.;Тринадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, София, 2009 г. и др.

Научно-изследователските й интереси са в областта на конкурентоспособността в сектор „Туризъм”.

По-важни трудове, публикувани през периода 2006-2013 г.