ПНИЛ "Сертификация и акредитация"

Директор:
проф д.ик.н. Соня Милева-Божанова