Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 05.05.2012 г., от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 39, ет. 1, ап. 1 при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за институционалните решения на БКОНК, свързани с развитието на висшето образование.

          Докладва: проф. д-р Манол Рибов

2. Информация за научно-изследователската дейност на БКОНК.

          Докладва: доц. д-р Преслав Димитров

3. Информация за учебната дейност на БКОНК.

          Докладва: доц. д-р Соня Милева

4. Информация за информационното осигуряване на БКОНК.

          Докладва: гл. ас. д-р Ася Пенчева

5. Информация за финансовото състояние на БКОНК.

          Докладва: Виктор Хаджикотев

6. Промени в състава на БКОНК.

          Докладва - адв. Пламена Маркова

7. Текущи.

Главен секретар на БКОНК: /гл. ас. д-р Ася Пенчева/

 

 

 

 

 

Качена на 05.04.2012 г. в 13.32 ч.