Публично представяне на монографични трудове – 20.11.2010 г., Нов български университет

На 20 ноември 2010 година в Нов български университет беше представена книгата „Управление и ресурсна осигуреност на развлекателната индустрия” с автор гл.ас.д-р Ирена Емилова.

В посочената монография са намерили място теоретико-практическите въпроси, свързани със състоянието и развитието на развлекателната индустрия в условията на непрекъснато променящи се потребителски изисквания и предпочитания.

Разгледаните проблеми са анализирани в контекста на управлението на развлекателните обекти, от позициите на маркетинга, както и в стратегически аспект.

Проучени са и въпросите, свързани с ресурсите, които осигуряват дейността на развлекателните обекти като за целта са анализирани човешките, финансовите ресурси, оперативното управление.

Изследваните проблеми засягат и така актуалните въпроси като етиката в развлекателната индустрия, качеството на предлаганите развлекателни услуги и управлението на промяната.

Монографичния характер на представените въпроси се потвърждава и от фактът, че са проучени значителен брой развлекателни обекти по света.