Публично представяне на монографични трудове, разработени от членове на БКОНК –20.11.2010 г., Нов български университет

На 20 ноември 2010 год. в Нов български университет беше представена книгата „Самоуправляващи се работни екипи” (теория и методология) с автор гл.ас.д-р Кристиян Хаджиев.

Монографичното изследване има методологическо значение за изграждането на самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ) в практиката. В него се обобщават основните теоретични модели, като се идентифицират ключовите предпоставки, закономерности и процеси, свързани с проектирането и функционирането на високо ефективни СУРЕ. Прецизират се индикаторите за екипна ефективност и се анализират факторите, които влияят върху непосредствените резултати.

Феноменът СУРЕ е нова управленска парадигма, която създава предпоставки за уникален баланс между бизнеса, техническата и социалната система. Уникалността на СУРЕ се състои в това, че членовете на екипа имат властта да вземат решения и да управляват вътрешните процеси, свързани с производството на специфичен продукт, услуга или решение.

Главните научни постижения и приноси в монографичното изследване могат да се откроят в следните направления:

1.   Аналитично представяне на предпоставките, които обуславят необходимостта от СУРЕ;

2.   Теоретичен синтез на модели за екипна ефективност и по-конкретно на самоуправляващи се работни екипи (СУРЕ);

3.   Разработване на концептуален интегративен модел на СУРЕ;

4.   Разработване на методология за изграждане на ефективни СУРЕ;

5.   Прецизиране на специфичните изисквания, свързани с процеса на целеполагане в СУРЕ;

6.   Създаване на технологичен ред за апробиране на предложената методология в практиката.