Публично представяне на монографични трудове, разработени от членове на БКОНК – 03.12.2010 г., СУ „Св. Климент Охридски”

ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОНОГРАФИЧНИ ТРУДОВЕ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БКОНК

 

03.12.2010 г. СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

На 03.12.2010 г. в зала 417 Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски” пред представители на академичната общност, преподаватели и студенти бяха представени публично монографиите „Туристическа политика” (546 с.) и „Туроператорска, агентска и транспортна дейност„ (660 с.), издателство Тракия-М, разработени от авторски колективи на Българска камара за образование наука и култура под ръководството на проф. д-р Манол Рибов.

Монографията „Туристическа политика” (2010 г.) е подготвена по инициатива на проф. Манол Рибов като в нея за първи път се обединяват в творчески колектив автори от различни университети в страната занимаващи се активно с теоретико-методологическото изследване на туристическата политика, стопанските субекти и структурите на управление на туризма, стратегическото и тактическо осигуряване и управленско консултиране. Сред авторите, членове на БКОНК, са представители на УНСС, „Св. Кл. Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Икономически университет - Варна, Стопанска академия „Д.А. Ценов” – Свищов, Международно висше училище – Ботевград.

Монографията съдържа 11 глави и 15 приложения, като последователно са разгледани елементите на туристическата политика, стратегическите решения, възможностите за тяхната диверсификация, стопанските субекти и структури за управление. Приложенията обобщават проучени стратегии за устойчиво развитие на основни туристически дестинации от Европа, Азия, Африка и др.

Монографията „Туроператорска, агентска и транспортна дейност” (2009 г.), от своя страна, представлява опит да се изяснят всеобхватно и задълбочено теоретико-методологическите и практико-приложните проблеми на туроператорската, агентска и транспортна дейност в контекста на съвременните тенденции на развитие на туризма, включително и да се предложат алтернативи от възможни решения. Във връзка с разглежданата проблематика са изследвани процесите на глобализация, конюнктурата и правната уредба, съвременните технологии и способите на счетоводното отразяване.

Ръководеният от проф. д-р Манол Рибов авторски колектив на БКОНК по разработването на монографията включва представители на УНСС, „Св. Кл. Охридски” и ЮЗУ „Неофит Рилски”. В структурно отношение, представената научна разработка обхваща 13 глави и 32 приложения. В тях последователно се разкриват отделните аспекти на туроператорската, агентска и транспортна дейност, свързани с осъществяването на технологичните операции и по-конкретно маркетинговата подготовка и информационно осигуряване, избора на информационни и резравационни системи, разработването и предлагането на туристически дестинации и маршрути, осъществяването на транспортна и екскурзоводска дейност, спазването и коректно прилагане на правната и счетоводната нормативна уредба, както и изпълнението на специфични дейности по повишаване ефективността на туроператорските, агентски и транспортни фирми. В приложенията е предоставена и полезна информация за операционализиране на туроператорската, агентска и транспортна дейност.

И двете монографии – „Туристическа политика” и „Туроператорска, агентска и транспортна дейност„ бяха посрещнати с изключителен интерес от академичната общност, като беше подчертан приносът, който тези две разработки могат да дадат за обогатяване практиката на българския туристически бизнес.

03.12.2010 ЮЗУ „Неофит Рилски”

            На 03.12.2010 в ЮЗУ „Неофит Рилски” бе официално представен пред академичната общност монографичният труд на Мария Станкова, член на БКОНК - „Осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация”. В научната разработка се изследва проблематиката на устойчивия туризъм и неговото осигуряване в туристическата дестинация. В структурно отношение се състои от три глави и три приложения, встъпителни думи и заключение. В тях последователно са разгледани особеностите на устойчивото развитие, институционалната основа и механизми за устойчив туризъм, както и управлението на устойчивия туризъм в туристическата дестинация. Защитава се тезата, че управлението на туристическата дестинация е от определящо значение за идентифициране и реализиране на възможностите за осигуряване на устойчив туризъм в туристическата дестинация. Приема се също така, че основаното на концепцията за устойчивост управление, контролира въздействията в туристическата дестинация – социално-културни, екологични и икономически. Авторът застава на позицията, според която, за да се постигне устойчивост по отношение на управлението им, следва да се осъществява туристическа практика, задоволяваща интересите на всички заинтересовани от туристическото развитие страни. Целенасочеността и последователността на управленските въздействия допринасят за повишаване благосъстоянието на местното население, както и способстват за опазване и съхраняване на природните и социално-културните ресурси на местната общност за бъдещите поколения.