Покана за Общо събрание на БКОНК 2023

Покана за Общо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 11.03.2023 г. (събота) от 11.00 часа, в гр. София, ул. Солунска № 21, ет. 3, при следния

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на БКОНК - проф. д-р Манол Рибов

2. Годишен финансов отчет - Проект „E-QUALITY – Дигитално образование за социално и финансово включване и равенство между половете“ – докладва проф. д-р Преслав Димитров, Ръководител на Проекта; проф. д-р Мария Станкова, Председател на Контролния съвет на БКОНК

3. Годишен финансов отчет на БКОНК

4. Разни

 

Дата на публикуване: 08.02.2023 г.