Покана за Общо събрание на БКОНК 2021

Покана за Общо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 06.11.2021 г. (събота) от 10.30 часа, в гр. София, ул. Солунска № 21, ет. 3, при следния

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на БКОНК - проф. д-р Манол Рибов

2. Отчет за изпълнение на Проект „E-QUALITY – Дигитално образование за социално и финансово включване и равенство между половете“ – докладва проф. д-р Преслав Димитров, Ръководител на Проекта; проф. д-р Мария Станкова, Председател на Контролния съвет на БКОНК

3. Годишен финансов отчет на БКОНК – докладва Румен Стоилов, финансов мениджър на БКОНК

 

 

Дата на публикуване: 04.10.2021 г.