Покана за общо събрание на БКОНК 2020

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 30.05.2020 г. от 10.00 часа, в гр. София, ул. Солунска №21, ет. 3, при следния

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на БКОНК проф. д-р Манол Рибов

2. Приемане на плана за развитие на БКОНК за 2020 г.

3. Промяна на седалището и адреса на управление на БКОНК

4. Разни.

Дата на публикаване в сайта: 21.02.2020 г. в 15:00 часа