Покана за Общо събрание на БКОНК 2019

 

 

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 13.04.2019 г. от 09.00 часа, в гр. София, Нов български университет, зала 111, 2 к. при следния

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на БКОНК проф. д-р Манол Рибов

2. Приемане на плана за развитие на БКОНК за 2019 г.

3. Учредяване на Арбитражен съд към БКОНК

4. Организационни въпроси във връзка с дейността на БКОНК

5. Разни.

             Дата на публикуване в сайта: 19.01.2019 г. в 13.00 ч.