Покана за Общо събрание на БКОНК 2018

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

 

 

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 12.05.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, зала 20, корпус 1 на НБУ при следния

 

Дневен ред:

1. Отчетен доклад на Председателя на БКОНК проф. д-р Манол Рибов

2. Приемане на плана за развитие на БКОНК за 2018 г.

3. Разни.

 

             Дата на публикуване в сайта: 08.03.2018 г. в 08.00 ч.