Покана за Общо събрание на БКОНК 2017

 

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА

 

КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

 

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата25.03.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София,зала 20, корпус 1 на НБУпри следния

 

Дневен ред:

 

1.    Отчетен доклад на Председателя на БКОНК проф. д-р Манол Рибов.

2.    Приемане на плана за развитие на БКОНК за 2017 г.

3.    Научно съобщение от Председателя на БКОНК проф. д-р Манол Рибов.

4.    Разни.