Покана за Общо събрание на БКОНК 2016

 

Покана за Oбщо събрание на членовете на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”

ПОКАНА

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на СНЦ „БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА”, ф.д. № 483/09 г. по описа на СГС, Фирмено отделение, гр. София, свиква Общо събрание на дата 9.04.2016 г., от 9.00 часа, в гр. София, зала 20, корпус 1 на НБУ при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на БКОНК.

          Докладва: проф. д-р Манол Рибов

2. Информация за издателската дейност на БКОНК.

          Докладва: доц. д-р Соня Милева

4. Информация за финансовото състояние на БКОНК.

          Докладва: Виктор Хаджикотев

6. Промени в УС на БКОНК.

          Докладва: проф. Манол Рибов

7. Текущи.

 

Дата на публикуване: 24.02.2016 г. в 08.00 ч.