Доклад на БКОНК от 24.08.2011 г.

По доклад на проф. д-р Манол Рибов Управителният съвет на БКОНК, на заседанието си от 10.07.2011 г. реши:

1. Приема актуализирания стратегически план на БКОНК за развитие на висшето образование.

2. Ежегодно да се издава годишник "Научни изследвания на БКОНК" с отговорен редактор доц. д-р Преслав Димитров.

3. Приема представените от доц. д-р Преслав Димитров и доц. д-р Соня Милева-Божанова докладни записки за предприемане на мерки за подобряване на работата на БКОНК по кандидатстването и изпълнението на международни проекти. Потвърждава, че ръководството на БКОНК винаги е адмирирало участието на свои членове в международни проекти. Това обаче не му пречи да отчете като пропусната възможност невключването на БКОНК в ОП „Развитие на човешките ресурси”.

4. Приема за член на сдружението "Българска камара за образование, наука и култура" Надя Николова Кирилова.

5. Създава се Научно-технически съвет към Програма „Международни програми и проекти” в следния състав:

    доц. д-р Преслав Димитров – Председател

    доц. д-р Соня Милева-Божанова – Член; ;

    доц. д-р Мария Станкова – Член;

    доц. д-р Милена Филипова – Член;

6. Избира Надя Николова Кирилова за директор „Връзки с обществеността” на сдружение „Българска камара за образование, наука и култура”.