Доклад на БКОНК от 05.07.2011 г.

По доклад на проф. д-р Манол Рибов Управителният съвет на БКОНК, на заседанието си от 05.07.2011 г. обсъди възможностите за изпълнението на програма "Интегриране на образованието с науката и културата". В хода на станалите разисквания се изтъкна, че личните ценности са културно обусловени и през годините за много от студентите те са вече променени. Студентите вече не се интересуват само от знанията, които им се предоставят, но и от това как, къде и в каква среда им се предлагат. Дизайнът на сградния фонд, неговия екстериор и интериор, както и поведението на преподавателите и служителите, като елементи на тази среда, са също сред важните стратегически активи на висшето училище. Те добавят психологическа стойност на предлагания образователен продукт, формират доверие и сигурност на студентите в институцията и повишават удовлетвореността на преподавателите и служителите от работата им. Реално погледнато, средата е не по-малко важен компонент на корпоративния имидж и репутацията на висшето училище. Оказва се, че тя може активно да влияе върху психологическото състояние на студентите и на тяхната успеваемост. Във връзка с това се взе решение да бъде оказано съдействие на висши училища да естетизират средата, в която се обучават студентите, като им се окаже консултантска помощ относно:
1. Архитектурното и художествено оформление на външното и вътрешното пространство на сградите и помещенията в тях с оглед осигуряването на благоприятна среда за обучение, работа и почивка.
2. Спазването на задължителните етични норми на поведение с цел да се укрепи общественото доверие в морала и професионализма на преподавателите и служителите.
3. Поддържането на преподавателите и служителите на безупречен външен вид, съответстващ на средата, в която работят.
4. Организирането на художествени изложби, мултимедийни презентации, концерти, театрални представления, филми и други мероприятия, обогатяващи нравствената, духовната и познавателна култура на студентите.
Необходимостта от естетизация на средата във висшето училище обективно произтича от непрекъснатото развитие и усложняване на връзките и взаимозависимостите между работната и социалната среда, в която се осъществява обучението на студентите. Не е нужно да доказваме, че в работната среда преминава значителна част от времето на студентите и жизнената дейност на преподавателите и служителите. Именно там се осигурява една от най-важните им потребности – да се трудят и да се реализират. Не по-малко важна е ролята на социалната среда в академичната общност, която оказва огромно влияние върху активността на нейните членове и ефективността от тяхната реализация.