Доклад на БКОНК от 01.07.2011 г.

По доклад на проф. д-р Манол Рибов Управителният съвет на БКОНК на заседанието си от 01.07.2011 г. обсъди възможностите за оказване на съдействие на висши училища в България за разширяване на участието им в разработването, кандидатстването и реализацията на научни и образователни проекти по програмите на ЕС за научни изследвания, технологично развитие, трансгранично сътрудничество и обучение през целия живот. Във връзка с това се реши да бъде предложено на висшите училища организирането на квалификационни курсове за разработване на проекти на ниво ЕС в областта на науката, образованието и културата. По този начин българските висши училища биха могли да повишат капацитета на човешките си ресурси, занимаващи се с проектна дейност да изградят стабилни мрежи от партньорски организации в страната и чужбина и да повишат общата си успеваемост при кандидатстването си за финансиране от страна на структурите на ЕС.