Доклад на БКОНК от 20.06.2011 г.

По доклад на проф. д-р Манол Рибов Управителният съвет на БКОНК на заседанието си от 20.06.2011 г. обсъди възможностите за оказване на съдействие на висши училища в България за разрешаване на проблеми, свързани с интегрирането на висшето с професионалното и средното образование. Във връзка с това се реши:

1. Паралелно с бакалавърска и магистърска степен висшите училища да осигуряват и обучение за придобиване на професионално образование (professional training option). Това предполага създаването в тях на "центрове за професионална подготовка", обучението в които ще се извършва срещу заплащане. В случая става въпрос за краткосрочно обучение, което ще обхваща широк спектър от атрактивни професии, представляващи интерес за студенти от всички професионални направления. Придобивайки тази квалификация, студентите имат възможност да упражняват по време на следването си квалифицирана работа, която би могла да подпомогне тяхната издръжка. Същата квалифицирана работа биха могли да продължат да упражняват и след завършване на висшето си образование до намиране на подходяща работа по специалността.

2. По примера на водещи университети в света (Харвард, Станфорд, Йеил, Принстън), висши училища биха могли да осъществят затворен цикул на обучение (closed education cycle), включващ подходящи форми на интегриране със средното образование. Опитът на тези университети потвърждава добре известния факт, че подготовката на конкурентоспособни специалисти с висше образование зависи в много голяма степен от нивото на подготовка на приетите в университета кандидат студенти. Оттук е и вниманието, което следва да се отделя на профилираните и професионални гимназии, осигуряващи до 80 % от студентите в някои от специалностите във висшите училища. Това изисква висшите училища да окажат методическа помощ на средните училища, осигуряващи основния контингент от кандидат студенти. Освен това, те могат да предлагат и образователни пакети, включващи дисциплини от учебния план на висшето училище, оценките за които в средните училища при определени условия могат да бъдат признавани и във висшето училище. Спрямо тези образователни структури висшите училища следва да провеждат политика на партньорство, с реализирането както на икономическта, така и на институционалната страна на взаимоотношенията.