доц. д-р Еленита Великова
Член на Контролния съвет на БКОНК
Директор на програма „Естетизация на средата”


Професионален профил:

Еленита Кирилова Великова получава средното си образование в 91-ва Немска езикова гимназия “Проф. д-р Константин Гълъбов” в гр. София, а висшето – в Университет за Национално и Световно Стопанство – София. През 2001 г. завършва бакалавърската програма на специалност “Международен туризъм”, а през 2003 г магистърската програма на същата специалност. След завършването на висшето си образование Еленита Великова спечелва конкурса за редовни докторанти, държавна поръчка към катедра “Стопанска логистика и международен туризъм” по научна специалност 05.02.18 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ (Хотелиерство и ресторантьорство) и от 25.04.2003 г. е редовен докторант към катедрата. През пролетта на 2005 г. печели конкурса за асистенти към катедра „Икономика на туризма”. През 2006 г. защитава докторска дисертация на тема „Влиянието на дизайна на ресторантьорския продукт върху потребителския избор”. От 2007 година е избрана за главен асистент. Чете лекционни курсове и води семинарни занятия по учебните дисциплини: “Естетизация на туристическата среда”, “Териториално-устройствено планиране на туризма”, “Основи на туризма” и “Моделиране на туристическите комплекси”. На 15.06.2010 г. й е присъдено научното звание „доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Естетизация на туристическата среда)”.
Внимание заслужава и нейното участие в следните проекти: проект „Жан Моне” на ЕС; програма „Европа”; Трансевропейската междуправителствена мрежа за пазарно ориентирана изследователска и развойна дейност – EUREKA, проект QTEL.NET- Възможности за подобряване качеството на професионалното обучение в туризма и проект Укрепване и повишаване на административния капацитет на структурите на Българската туристическа камара към ОП „Административен капацитет”. Сътрудничала е в разработването на редица проекти, финансирани по програма САПАРД на Европейския съюз.
Научно-изследователските й интереси са в областта на естетизацията на туристическата среда, дизайна и модата, териториалноустройственото планиране на туризма, СПА и уелнес туризма.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.