Професионален профил

alt

Виктор Хаджикотев

Директор по финансово-счетоводните въпроси на БКОНК

 

Виктор Хаджикотев е роден в гр. Самоков. Завършва средното си образование в Немската езикова гимназия в гр. Пазарджик през 1983 г. Придобива висшето си образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс", специалност „Счетоводство и контрол" през 1988 г. През 1989 г., като дипломиран икономист-счетоводител, започва работа като главен счетоводител при ТА Шипка на СБА – комплекс „Ястребец", курортен комплекс Боровец. След положен конкурсен изпит през 1997 г. постъпва като редовен асистент в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Преподавател е по дисциплините „Финансово счетоводство", „Бюджетно счетоводство", „Национални счетоводни стандарти" и „Финансови отчети" пред студенти от специалностите „Счетоводство и контрол", „Финанси", „Стопанско управление" и „Туризъм".

От 2002 г. е член на екип за обучение на ръководители и икономисти по МСС и МСФО, с ръководител проф. д-р ик. н. Иван Душанов, към ИСК при УНСС.

Понастоящем, освен ангажимента си като преподавател, Виктор Хаджикотев работи като ръководител на финансово-счетоводния отдел на „Италтекс" ООД – филиал на международна фирма за търговия с облекло.

Владее добре английски, немски, италиански и руски език.

По-важни трудове, публикувани през периода 1998-2011г.

Лена Гайдарска

Заместник председател на БКОНК - Направление "Международно сътрудничество"

 

Професионален профил:

Лена Гайдарска е дипломиран педагог, завършила Софийски университет „Св.Св.Климент Охридски”. От 1990 до 1992 година е работила като експерт във Висшата школа за управление към Българска стопанска камара. От 1992 до 1996 е заемала поста директор на Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг, а от 1996 до 2002 - на Българо-датски колеж по икономика и управление. От 2002 до момента е президент на Международно висше бизнес училище.

От 2002 до 2006 е била експерт по въпросите на висшето образование в комисия по образованието на XL Народно събрание на Република България. От 1991 до 1994 работи съвместно с комисия по образованието на Великото народно събрание, изработване на проект за разкриване на първото училище с чуждестранно участие – „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг”. Проектът е реализиран с подкрепата на Българското и Датско правителства и е част от Междуправителствената спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и култура между Република България и Кралство Дания. „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг” започва дейността си в България с финасовата подкрепа на Датското правителство. От 2000 до 2010 разработва и реализира международно образователна програма със Сити Юнивърсити, Сиатъл,САЩ - оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка, както и международна образователна програма с Бреда Юнивърсити - Кралство Холандия – оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка.

Съучредител е на СОТ - Съвет за обучение в туризма, към Министерство на икономиката и туризма и на Национален тестов център.

Членство и представителство в:

NIBS - Мрежа на международните бизнес училища

ELA - Европейска асоциация за правно регулиране на образованието

КРИБ – Конфедерация на работодателите в България

EDEN - Европейска мрежа за дистанционно обучение

 

За приноса си в развитие на образованието е удостоена със званието „Почетен гражданин на Ботевград”.

гл. ас. д-р Елена Александрова
Член на Изпълнителния съвет на БКОНК

Директор на програма "Маркетинг на културния туризъм"

 

Професионален профил:

Елена Александрова завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност “Международен туризъм”. Следдипломната й специализация е в Германия. Защитава дисертация и получава образователна и научна степен доктор по научната специалност 05.02.26 Маркетинг (и реклама) към УНСС през 2002 г. Участва в съвместни проекти за разработване и внедряване на интегрирани системи за качество към Междууниверситетския център по мениджмънт на качеството. Води лекционни курсове и упражнения в УНСС и НБУ. От 2004 г. е главен асистент в Международното Висше Бизнес училище и директор на Центъра за развитие на кариерата. От 2008 г. е член на Изпълнителния съвет на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Научните й интереси са главно в областта на рекламните комуникации, туристическия маркетинг и културния туризъм. Води лекционни курсове по учебните дисциплини “Въведение в туризма”, “Маркетинг в туризма”, “Маркетингов анализ на туристическата дейност”, “Културен туризъм в урбанизационна среда”, “Маркетинг на туристическа дестинация”  пред студенти от професионално направление “Туризъм” към МВБУ.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.

гл. ас. д-р Милена Караилиева

Директор Програма "Управление на човешките ресурси"

 

Професионален профил:

 

Милена Методиева Караилиева е родена в гр. Перник през 1976 г. Средното си образование завършва през 1995 г. в Езикова гимназия “Симеон Радев”, гр. Перник. През 2000 г. завършва висше – “Магистър” в Университета за национално и световно стопанство – специалност „Международен туризъм”. През февруари 2005 г. защитава дисертационен труд на тема “Реинженеринг и конкурентно предимство на хотелиерския продукт” и придобива образователна и научна степен «доктор» по научната специалност „Маркетинг”, шифър 05.02.26. Владее отлично английски, руски и в по-малка степен италиански език. Като докторант започва да чете лекционни курсове и води семинарни занятия в УНСС по учебните дисциплини: “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Реинженеринг”, “Конкурентоспособност на туристическия продукт” пред студенти от специалност «Международен туризъм».

През периода 2000-2003 г. работи като старши експерт в Агенция за приватизация – гр. София, Отдел “Следприватизационен контрол”, 2003-2009 – главен експерт в Агенция за следприватизационен контрол, Отдел „Големи сделки”. През същия период активно участва в разработването на различни проекти на регионално ниво - Програма „ФАР”, Проект „Развитие на индустриални зони” към МИЕ и МРРБ (Бюджетни линии БГ- 2005/017-586.04.01 и БГ- 2006/018-343.10.03 ) и Проект за интегрирано развитие в Пернишкия регион към МТСП „ Създаване на консултантско-квалификационен клуб -работа 2001 г.” (БГ- 9810/01). През 2008 г. сътрудничи в реализацията на Проект „Зелена среда за спокоен живот” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към МРРБ, BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

През 2007 г. започва работа и като хоноруван преподавател към Стопански и Философски факултети на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” в магистърски програми „Икономика и управление на туризма” и „Мениджмънт и социализация на културното наследство, на туризма на историческото наследство”. Води лекционни курсове по учебните дисциплини «Икономика и управление на туроператорската, агентска и транспортна дейност», “Икономически проучвания в Туризма” и «Културен туризъм». От 2008 година освен в СУ, преподава и в Нов Български Университет в Бакалавърска програма “Туризъм” дисциплините “Социален и здравен туризъм” и “Социална психология и туристическо поведение” и в Лесотехнически университет на специалност „Алтернативен туризъм” дисциплината „Психология и туристичеко поведение”.

През март 2009 г. печели конкурс за асистент в Нов Български Университет по шифър 05.02.18. – Бакалавърски факултет, Департамент «Икономика и бизнес администрация». Чете лекционни курсове, освен по горепосочените дисциплини и следните курсове: «Управление на туризма», «Туристически ресурси» и «Управление на персонала» пред студенти от програми «Туризъм», «Културен туризъм» и «Бизнес администрация», както и интензивни лекционни курсове по «Управление на човешките ресурси в туризма» пред студентите във Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството във филиал на НБУ – к.к. АЛБЕНА.

От 2009 г. изпълнява длъжността Директор на програма в НБУ и участва в разработването на нова Магистърска програма „Екологичен мениджмънт”, в която чете курс „Екологичен туризъм” През същата година е избрана за Директор и на Бакалавъска програма „Икономика”, Модул „Бизнес администрация”. Успоредно с преподавателската и административна дейност в университета е член на Секция „Туризъм” и отделно изпълнява функцията и на Секретар на „Клуб по актуална икономика” - Споразумение за сътрудничество между Център за икономическо развитие и НБУ, чиято основна цел е този Клуб да се превърне в средище за дискусия и анализ на актуални проблеми на българската и световната икономика, като обучава, приобщава и провокира активни студенти и преподаватели към анализ на злободневни икономически проблеми.

Дейността на клуба е насочена към постигането на следните конкретни цели:

- Развитие на сътрудничество между Нов български университет и Центъра за икономическо развитие за оптимизиране на образователния процес и въвеждане на нови форми на допълващо обучение във висшето образование, съобразени с реалностите на българската и световната икономика.

- Подкрепа на усилията на НБУ за подготовката на специалисти в областта на стопанските науки и администрацията. През последните години е налице трайно търсене на качествени и мотивирани служители от българските предприятия и институции, които да могат критично да анализират икономическата реалност.

- Осигуряване на своевременна ефективна комуникация между завършващи студенти и работодателите, членове на клуба, и подпомагане при започване на работа.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.

доц. д-р Мариана Янева
Директор на програма „Публична комуникация”


Професионален профил:

Мариана Янева е преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Тя е с научно звание „доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Туризъм)” (2008 г.) и с образователна и научна степен «доктор по икономика» по научната специалност 05.02.18 (2005 г.).
Родена е в гр. София.  Завършва средно си образование в Търговско-банковата гимназия, като продължава с развитие на икономическото си образование в УНСС по специалност „Международни икономически отношения”. След дипломирането си успешно държи конкурс за асистент в същият университет в катедра „Международен туризъм” (1995 г.).
Професионален опит и квалификация в УНСС
1995-1998 г. асистент
1998-2001 г. старши асистент
1999-2003 г. научен секретар
2001 г. главен асистент
2005 г. доктор по икономика (05.02.18)
2008 г. доцент по икономика и управление (Туризъм) (05.02.18)
Ръководител е на докторанти в катедрата по „Икономика на туризма”.
От 2007 г. е експертпо процедурите за оценяване и акредитация към Националната Агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет – София.
Ръководител е на научно-изследователски проект на тема: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”.
Консултант е по въпросите, свързани с професионалната реализация на студентите в туроператорската и турагентската дейност. Тясно си сътрудничи с множество туристически агенции в страната, с центрове за професионално обучение и квалификация, както и с консултантски къщи, работещи в сферата на образованието в страната и чужбина.
Провеждала е проучвания за качеството на обслужване на изходящи и входящи туроператори в следните дестинации – Кайро и Хургада /Египет/, Барселона и Санта Сузана /Испания/, Порт Ел Кантуи /Тунис/, Дубай,  Венеция  и Лидо ди Йезоло /Италия/, Мармарис /Турция/ и други.
Научните й интереси са в областта на туроператорската и турагентската дейност,  екскурзоводското обслужване, деловите и публични комуникации и управленското консултиране.


По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.