гл. ас. Любомира Гръчка

Член на Изпълнителния съвет на БКОНК

Директор на програма "Интегрирани системи за управление на качеството"

 

Професионален профил:

Любомира Гръчка е родена в Благоевград през 1980 г. Получава средното си образование през периода 1993 - 1998 г. в Езикова гимназия „Акад. Л. Стоянов” – Благоевград, с немски и английски език, а висшето - в Югозападен университет „Неофит Рилски”, където през 2002 г. завършва специалност „Туризъм”. През 2005 г. се дипломира като магистър по специалност „Финанси”.
През 2005 г. след успешно спечелен конкурс е назначена за редовен асистент към катедра „Туризъм”. От 2007 г. е докторант по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление (Интегрирани системи за управление на туризма) към катедра „Икономика на туризма” в УНСС. В процедура е за защита на докторската си дисертация на тема „Интегрирани системи за управление на качеството на хотелиерския продукт”.
Води семинарни занятия по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Системи за качество” и „Екскурзоводска дейност и туристическа анимация”.
Научно-изследователските й интереси са в областта на дейността на хотелиерските и ресторантьорските предприятия, интегрирани системи за управление в туризма.
Внимание заслужава и нейното участие в Проект SRP – C8: Международна научно-практическа конференция за докторанти „Икономика, управление и туризъм”, финансиран от университетски фонд за научни изследвания на ЮЗУ “Н. Рилски”.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.