Управителният съвет на БКОНК определи за почетни членове и номинира с националната награда "Сократис", класирани по азбучен ред според фамилните им имена:

 

За активно участие в подготовката на създаване на Камарата:

 

акад. проф. Георги Мануилов Близнаков

- Българска Академия на Науките

чл. кор. проф. д.ис.н. Николай Генчев Николов

- Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д.ик.н. Димитър Владимиров Филипов

- Унивеситет за национално и световно стопанство

чл.кор.проф.д-р Веселин Иванов Никифоров

- Българска Академия на Науките

проф. д.т.н. Христо Христов Христов

- Югозападен Университет "Неофит Рилски"

проф. д-р Стефан Иванов Христов

- Университет за национално и световно стопанство

Академик проф. Георги Близнаков, чл.кор.проф. д-р Веселин Никифоров, проф. д.ик.н. Димитър Филипов, проф. д.т.н. Христо Христов и проф. д-р Стефан Христов са били основни докладчици на ежегодно организирания от проф. д-р Манол Рибов от началото на 1996 г. симпозиум "Наука без граници" (Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие). Този симпозиум е бил обединяващ форум, в който активно са участвали учредителите на БКОНК. Член кореспондент професор д.ис.н. Николай Генчев е бил председател на Съюза на университетските преподаватели със заместник председател проф. д-р Манол Рибов. Двамата са положили усилия за изграждане на академичната общност, формирала основния състав на БКОНК.

 

За постигнати изключително високи резултати в организацията и управлението на висшето образование:

проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

 

За постигнати високи резултати в създаването, утвърждаването и развитието на висше училище:

Лена Стефанова Гайдарска

 

За създаването на нови научни знания и възпроизведени достигнати научни резултати при решаване на значими проблеми:

акад. Панайот Ранков Бончев (химик)
 - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

акад. Евгени Викторов Головински (биохимик) - Медицински Университет - София

акад. Петър Стоянов Кендеров (математик) - Българска Академия на Науките

акад. Никола Григоров Попов (икономист)
 - Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

акад. Александър Попов (електрохимик) - Българска Академия на Науките

акад. Благовест Христов Сендов (математик) - Българска Академия на Науките

акад. Никола Василев Съботинов (физик) - Българска Академия на Науките

акад. Иван Николов Юхновски (химик) - Българска Академия на Науките

чл. кор. проф. Иван Ангелов Златанов (икономист) - Българска Академия на Науките

чл. кор. проф. Веселин Стоянов Дренски (математик) - Българска Академия на Науките   

чл. кор. проф. Иван Стоянов Илиев (икономист) - Университет за национално и световно стопанство

проф.д.ик.н. Камен Георгиев Миркович (икономист) - Университет за национално и световно стопанство

проф. д.ик.н. Пано Даков Лулански (икономист) - Университет за национално и световно стопанство

проф.д.ик.н. Михаил Динев Петров (икономист) - Университет за национално и световно стопанство

проф.д.ик.н. Васил Манов Петков (икономист) - Университет за национално и световно стопанство

проф.д.ик.н. Стоядин Петков Савов (икономист)
 - Университет за национално и световно стопанство

 

За достигнати високи творчески резултати и заслуги за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство:

акад. Николай Янков Кауфман - изкуствовед фолклорист

акад. Христо Христов Недялков - диригент и композитор

акад. Валери Нисимов Петров - писател
 
акад. Светлин Вълчев Русев - художник
 

 

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната литература:

Йордан Димитров Радичков

Стефан Неделчев Цанев

Блага Николова Димитрова

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на демокрацията и политическата култура:

Петър Антонов Дертлиев
Стефан Димитров Савов
Николай Кирилов Добрев

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната радио журналистика:

Божана Димитрова

Лили Маринкова

Татяна Ваксберг

 

Журналист в ежедневния и периодичен печат:

Стела Стоянова

 

За съществен принос в утвърждаването и развитието на националната телевизионна журналистика:

проф. Георги Георгиев Лозанов

Хачо Кирилов Бояджиев

Кеворк Таквор Кеворкиан

Иван Стефанов Гарелов