гл. ас. д-р Милена Караилиева

Директор Програма "Управление на човешките ресурси"

 

Професионален профил:

 

Милена Методиева Караилиева е родена в гр. Перник през 1976 г. Средното си образование завършва през 1995 г. в Езикова гимназия “Симеон Радев”, гр. Перник. През 2000 г. завършва висше – “Магистър” в Университета за национално и световно стопанство – специалност „Международен туризъм”. През февруари 2005 г. защитава дисертационен труд на тема “Реинженеринг и конкурентно предимство на хотелиерския продукт” и придобива образователна и научна степен «доктор» по научната специалност „Маркетинг”, шифър 05.02.26. Владее отлично английски, руски и в по-малка степен италиански език. Като докторант започва да чете лекционни курсове и води семинарни занятия в УНСС по учебните дисциплини: “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Реинженеринг”, “Конкурентоспособност на туристическия продукт” пред студенти от специалност «Международен туризъм».

През периода 2000-2003 г. работи като старши експерт в Агенция за приватизация – гр. София, Отдел “Следприватизационен контрол”, 2003-2009 – главен експерт в Агенция за следприватизационен контрол, Отдел „Големи сделки”. През същия период активно участва в разработването на различни проекти на регионално ниво - Програма „ФАР”, Проект „Развитие на индустриални зони” към МИЕ и МРРБ (Бюджетни линии БГ- 2005/017-586.04.01 и БГ- 2006/018-343.10.03 ) и Проект за интегрирано развитие в Пернишкия регион към МТСП „ Създаване на консултантско-квалификационен клуб -работа 2001 г.” (БГ- 9810/01). През 2008 г. сътрудничи в реализацията на Проект „Зелена среда за спокоен живот” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към МРРБ, BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

През 2007 г. започва работа и като хоноруван преподавател към Стопански и Философски факултети на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” в магистърски програми „Икономика и управление на туризма” и „Мениджмънт и социализация на културното наследство, на туризма на историческото наследство”. Води лекционни курсове по учебните дисциплини «Икономика и управление на туроператорската, агентска и транспортна дейност», “Икономически проучвания в Туризма” и «Културен туризъм». От 2008 година освен в СУ, преподава и в Нов Български Университет в Бакалавърска програма “Туризъм” дисциплините “Социален и здравен туризъм” и “Социална психология и туристическо поведение” и в Лесотехнически университет на специалност „Алтернативен туризъм” дисциплината „Психология и туристичеко поведение”.

През март 2009 г. печели конкурс за асистент в Нов Български Университет по шифър 05.02.18. – Бакалавърски факултет, Департамент «Икономика и бизнес администрация». Чете лекционни курсове, освен по горепосочените дисциплини и следните курсове: «Управление на туризма», «Туристически ресурси» и «Управление на персонала» пред студенти от програми «Туризъм», «Културен туризъм» и «Бизнес администрация», както и интензивни лекционни курсове по «Управление на човешките ресурси в туризма» пред студентите във Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството във филиал на НБУ – к.к. АЛБЕНА.

От 2009 г. изпълнява длъжността Директор на програма в НБУ и участва в разработването на нова Магистърска програма „Екологичен мениджмънт”, в която чете курс „Екологичен туризъм” През същата година е избрана за Директор и на Бакалавъска програма „Икономика”, Модул „Бизнес администрация”. Успоредно с преподавателската и административна дейност в университета е член на Секция „Туризъм” и отделно изпълнява функцията и на Секретар на „Клуб по актуална икономика” - Споразумение за сътрудничество между Център за икономическо развитие и НБУ, чиято основна цел е този Клуб да се превърне в средище за дискусия и анализ на актуални проблеми на българската и световната икономика, като обучава, приобщава и провокира активни студенти и преподаватели към анализ на злободневни икономически проблеми.

Дейността на клуба е насочена към постигането на следните конкретни цели:

- Развитие на сътрудничество между Нов български университет и Центъра за икономическо развитие за оптимизиране на образователния процес и въвеждане на нови форми на допълващо обучение във висшето образование, съобразени с реалностите на българската и световната икономика.

- Подкрепа на усилията на НБУ за подготовката на специалисти в областта на стопанските науки и администрацията. През последните години е налице трайно търсене на качествени и мотивирани служители от българските предприятия и институции, които да могат критично да анализират икономическата реалност.

- Осигуряване на своевременна ефективна комуникация между завършващи студенти и работодателите, членове на клуба, и подпомагане при започване на работа.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.