alt

доц. д-р Милена Филипова

Директор на програма "Антикризисно управление на икономиката"

 

Професионален профил:

Милена Филипова завършва средното си образование през 1990 г. в Математическа гимназия "С. Корольов", град Благоевград. През 1996 г. завършва висше образование, специалност „Финанси” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”- Свищов. От есента на 1996 г. след успешно издържан конкурс работи като асистент към Стопански факултет на Югозападен университет “Н. Рилски”- Благоевград. През 2007 г. след успешна защита на дисертационен труд й е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление. Владее отлично английски и руски език. Като преподавател в Стопански факултет на Югозападен университет “Н. Рилски”- Благоевград води лекционни курсове по следните учебни дисциплини: „Антикризисно управление”, „Управленски решения”, „Управление в глобална среда”, “Международен бизнес” и др. пред студенти по специалност „Стопанско управление”.

От 2000 г. е консултант по организацията и провеждането на традициония събор на народното творчество "Пирин пее". От 2002 г.  е консултант по организацията и провеждането на ежегодните културни празници по повод 24 май - Ден на славянската писменост и просвета.  От 2003 г. е консултант по организацията и провеждането на Национален конкурс "Нашите деца свирят Бах". От 2008 г. е консултант по организацията и изпълнението на програма "Национална библиотечна седмица". През 2009 г.  е консултант по организацията и провеждането на Европейски информационен ден съвместно с Европейския информационен център Europe Direct под мотото "Гражданите на Европа за европейската година на творчеството и иновациите".

Понастоящем работи като експерт към Дунавски център за обучение и развитие, Център за социално-икономическа модернизация и Пирински туристически форум. Специализирала е в областта на управлението и конкурентоспособността в Университета за икономически и социални науки в град Солун, Гърция през 2005 г. Научните й интереси са главно в областта на антикризисното управление и управлението в туризма. От 2009 година е директор на програма „Антикризисно управление на икономиката” в Българска Камара за Образование, Наука и Култура.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.