доц. д-р Мария Станкова

Председател на Контролния съвет на БКОНК

Директор на "Институт за социални дейности и туризъм"

 

Професионален профил:

Мария Станкова е родена в София през 1975 г. Средното си образование завършва в езиковата гимназия в гр. Видин с френски и английски език. След дипломирането си като висшист през 1997 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност “Туризъм” и успешно полагане на конкурсен изпит, работи от 1998 г. като асистент в Стопанския факултет на Югозападния Университет. През 2001 г. защитава дисертация на тема „Стратегии за конкурентоспособност на туроператорската дейност” (след докторантура в УНСС – гр. София) по научната специалност 05.02.18 “Икономика и управление”. През 2006 г. й е присъдено научното звание „доцент” по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (Туроператорска и агентска дейност). Към настоящия момент работи по проблемите на туроператорската дейност, туристическите дестинации и интеграционните процеси в туризма. Води лекционни курсове по „Управление на туристическите дестинации”, „Туроператорска и агентска дейност”, „Екология и природоползване в туризма”, „Познавателен туризъм” пред студенти от специалност „Туризъм” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. В периода 2003 г. – 2007 г. е гост преподавател във Факултета по Угостителство и Туризъм, гр. Охрид, Република Македония. През 2005 г. е специализирала в областта на туризма и хотелиерския мениджмънт във Факултета по Туризъм и хотелиерски мениджмънт, гр. Опатия, Хърватска.

Към настоящия момент, Мария Станкова участва в ръководните органи на Съвета по туризъм към Община Благоевград и регионалната структура към Българската хотелиерска и ресторантьорска организация – гр. Благоевград. Работи като краткосрочен и дългосрочен експерт към Пирински туристически форум – Благоевград. Представител е на ЮЗУ “Неофит Рилски” в Регионалната мрежа за устойчив туризъм в Югозападна България.
От 2007 г. е експерт по процедурите за оценяване и акредитация към Националната Агенция по оценяване и акредитация към Министерския съвет – София.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.