доц. д-р Преслав Димитров

Заместник председател на БКОНК – Направление „Наука"

Директор на "Институт за икономически изследвания"

 

Професионален профил:

Преслав Димитров завършва средното си образование през май 1994 г. в гр. София - I-ва Английска езикова гимназия. През юли същата година е приет за студент в Университета за национално и световно стопанство (спец. - Международен туризъм), като през февруари 1996 г. спечелва стипендия от МФ "Св.Св. Кирил и Методи" и е включен в четиригодишната образователна и изследователска програма на дискусионен клуб "Д-р Илко Ескенази". През август 1999 г. завършва пълния курс на езиково обучение по френски език на "Institut Fran?ais" към посолството на Франция в гр. София. През септември същата година завършва и висшето си образование в УНСС, гр. София с професионално-квалификационна степен "Магистър по туризъм". През март 2005 г. защитава дисертационен труд на тема "Управление на риска в иновационните процеси в туризма", научна спец. „Маркетинг", шифър 05.02.26 и му е присъдена научната и образователна степен „доктор по икономика".

По време на следването си (1996 г.) Преслав Димитров започва работа като проектен асистент в изследователския екип на JICA (Японската агенция за международно сътрудничество) в Министерство на земеделието и хранителната промишленост. В периода юни 1999 г. – март 2002 г. работи като местен консултант на "Deloitte&Touche Tohmatsu - Tokyo" по проект за насърчаване на малките и средни предприятия в България, финансиран от правителството на Япония. От септември 2002 г. до началото на октомври 2005 г. – работи като консултант към Министерство на финансите, в Екипа за изпълнение на финансирания от Световната банка Проект за улесняване на търговията и транспорта в Югоизточна Европа (Проект УТТЮЕ), както и по Проекта за улесняване на преминаването при ГКПП Видин-Калафат фериботи (Проект ППВКФ), финансиран от правителството на САЩ. Във връзка с изпълнението на Проект ППВКФ, в периода 2003 – 2004 г., е определен със заповед на Министъра на финансите за секретар на Междуведомствената кризисна работна група за реализацията на проекта. През октомври 2005 г. започва работа като главен асистент в катедра "Туризъм" на Стопански факултет при Югозападен университет "Неофит Рилски", гр. Благоевград. След успешно издържан конкурс, през ноември 2009 г. Преслав Димитров получава научното звание „доцент" по научна специалност „Икономика и управление по отрасли (туризъм – иновации в туризма)", шифър 05.02.18.

По време на консултантската си и научно-изследователска работа Преслав Димитров участва и в следните образователни и изследователски проекти:

Април-май 2006 г. – като лектор по "Иновации и трансфер на технологии" в Проект "Мултиплай" на БТТП – гр. Благоевград, финансиран по Програма "ФАР" на ЕС;

октомври 2005 г. – юни 2006 г. – като анализатор в екипа на "Би Ти Ийстърн Юръп" Лтд. (Токио, Япония)/"Би Ти Ийстърн Юръп" ООД (България) по създаването на Справочник за индустриалните паркове в Източна Европа;

Април-май 2007 г. – като експерт на Българска туристическа камара по Проект "QTEL.NET" на ЕС за осигуряване на съответствие между квалификационните изисквания и осигуряваното на професионално обучение и подготовка в туристическия сектор;

Януари 2008 г. – април 2010 г. – като контактно лице, изследовател и експерт от страна на организацията промотьор – ЮЗУ „Неофит Рилски" в Проект „Създаване на европейски сертификат за термален агент (ТЕРМ)", Проект №134098-LLP-2007-BG-LMP по Програма „Леонардо да Винчи" на ЕС за създаване на европейска система за обучение и сертифициране на знанията, уменията и компетенциите за изпълнителския персонал в балнео, спа и уелнес туризма. Консорциумът за изпълнението на проекта включва 12 партньорски организации от Франция, Германия, Румъния и България. Работен език: френски;

Август 2008 г. – септември 2011 – като проектен координатор в Проект с акроним ROWER, финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС съгласно договор № HEALTH-F2-2008-201731. Проектът цели създаване на възобновяемо депо от знания в областта на икономиката на безопасността и здравеопазването на работното място. Консорциумът за изпълнението на проекта включва 6 партньорски организации от Гърция, Холандия, Турция и България. Работен език: английски.

Април 2011 г. понастоящем – като научен експерт и проектен координатор по научно-изследователските въпроси в Екипа за изпълнение на Проект „Cross Border Implementation of innovative cost cutting technologies (CROSS – INNO – CUT)" в ЮЗУ „Неофит Рилски", финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013".

Април 2011 г. понастоящем – като научен експерт и представител на ЮЗУ „Неофит Рилски" в Управителния комитет на Проект „Common Religious Cultural Pathways" (CORECT)", финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013".

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.