доц. д-р Лилия Христова

Заместник председател на БКОНК - Направление "Чуждестранни университети"

Директор на "Институт за икономика на свободното време"

 

Професионален профил:

Лилия Христова е доктор по икономика. Завършва висшето си икономическо образование в Университета за национално и световно стопанство. След това в продължение на 2 години специализира “Икономика на туризма” в Пекинския университет за международни изследвания в Китай. През 2004 г. получава сертификат от Фламандското правителство и Министерство на труда и социалната политика за обучаващ по предприемачество. За периода 2005 – 2007 г. завършва международната магистърска програма „Мениджмънт на образованието за възрастни” на Хумболтския университет в Берлин. От 2003 г. оглавява Националния център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата.
Защитава дисертация и получава научната си степен в Университета за национално и световно стопанство. След успешно издържан конкурс постъпва в Международното Висше Бизнес училище, където в момента е главен асистент и програмен директор на бакалавърската програма „Управление на международния туризъм и консултантската дейност”. През периода 2003-2010 г. Лилия Христова е специализира в областта на организацията и управлението на туристическата дейност в гр. Айзенщадт, Австрия, 2004 г.; гр. Ковънтри, Англия, 2006 г.; гр. Севиля, Испания, 2007 г.; гр. Хелзингьор, Дания, 2004 г.; гр. Шверин, Германия, 2005 г.; гр. Асизи, Италия, 2006 г. и гр. Глазгоу, Шотландия, 2007 г.; Участва е в различни регионални и национални проекти, по-важни от които са “Създаване на работен профил в хотелиерството” по програма Леонардо да Винчи; „Развитие на екотуризма” по програма ФАР; „Възможности за обвързване на търсенето и предлагането при подготовката на кадри в областта на туризма” по програма Леонардо да Винчи към Европейската комисия по образование и култура.
Лилия Христоваправителствения сектор по теми за институционално укрепване, водене на преговори, управление на времето, разработване и управление на проекти. През 2007 г. е сертифицирана от Британската търговско-промишлена палата и Университът на Норич за e-coach в областта на фирменото консултиране.
Участва като краткосрочен и дългосрочен експерт по техническата помощ в сферата на професионалното образование и обучение.
За периода от 2009 г. до момента е външен оценител по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Агенция по заетостта като междинно звено на програмата, като дейностите в които пряко участва са свързани с преглед на административно съответствие, допустимост и техническа и финансова оценка на проектопредложения. През настоящата година (2010 г.) Лилия Христова работи като консултант по проект на Хасковската търговско-промишлена палата по Оперативна програма „Регионално развитие” – Междурегионално сътрудничество” за разработване на учебно пособие „МАРКЕТИНГ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ. ПРАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТ”. В рамките на същия проект тя е ангажирана в обучение на тема "Маркетинг на туристическия продукт, разработване на маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Минерални бани" и обучение на тема „Публично-частното партньорство в туризма”.
За периода декември 2008 г. – февруари 2009 г. Лилия Терзиева е ангажирана от Държавната агенция по туризъм като експерт по разработване на стратегията за устойчиво развитие на туризма на Република България. През 2009 г. разработва и провежда като консултант и обучител за Института за европейски ценности обучение на тема „Туристическа анимация и управление на малките и средни предприятия за община Чипровци”. Също така е поканена за консултант по проект по Оперативна програма „Административен капацитет” за обучение на тема „Управление и решаване на конфликти в сферата на туристическия сектор” и разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси в хотел Долна Баня. В рамките на проект „Трансгранично сътрудничество България – Румъния” провежда обучения на тема „Маркетинг на туристическите дестинации” и „Формиране на туристическия продукт”.
През последните две години Лилия Христова е активно ангажирана в сферата на разработване, консултиране и реализация на проекти в областта на регионалното развитие; туризма, професионалното обучение, административния капацитет и развитието на селските райони.
Работи като ключов експерт: обучение по проект по програма ФАР „Техническа помощ за усъвършенстване на 30 стандарта за професионална квалификация, организиране и провеждане на специализирано обучение на учители, създаване на уеб-портал за професионално обучение и образование”. Специфичните дейности, извършени от нея, включват разработване на учебни модули и превеждане на обучение по нови технологии по професиите; обучение на учители по интерактивни методи в обучението на възрастни; разработване на Държавни образователни изисквания по професионално направление „Стопанско управление и администрация”.
През 2009 г. е ръководител екип по проект „Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти по Програмата за развитие на селските райони” за община Димово. Отговаря за цялостното изпълнение на проектните дейности, комуникация с възложителя, изготвяне на докладите за отчетност. Участва в провеждането на технически и финансови проучвания с цел разработване на 2 проекта за финансиране от Програма за развитие на селските райони. Целта на проектите е подобряване на социално-икономическото и инфраструктурно състояние на общината и създаване на предпоставки за развитие като атрактивна туристическа и еко-дестинация.
Експерт е и по проект „Образователна традиция – мост между туризма и развитието, по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Извършва проучване на възможностите и потенциала във връзка с изграждане на съвременен и удобен комплекс за почивка и образование, в който да се организират различни обучителни мероприятия: образователни курсове, тийм билдинг, изнесени обучения и участва в разработване на проект за финансиране по Програма за развитие на селските райони, мярка 312.
Номинирана е за консултант по проект „Развитие на устойчив туристически бизнес посредством еко-разнообразие и иновативно предлагане на селски туризъм” в района на Белоградчик. Участва в провеждане на проучване на възможностите за финансиране и изготвяне на финансови и технически анализи за подготовка на проект за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони.
По проект на програма ФАР – “Към атрактивен туризъм и в България” разработва учебно-методически пособия и предоставя обучение на 40 безработни лица по професията „Аниматор в туризма”; съвместно с други експерти разписва на нови модулни програми за въвеждане и лицензиране от НАПОО на нови профилирани специалности в туристическата анимация; разработва учебно пособие и на ръководство за учебна практика по туристическа анимация.
Като обучител и консултант през 2008 г. предоставя консултантски становища и модули за обучение, свързани с неправителствените организации, читалищата и юридическите лица с нестопанска цел по темите: правна рамка, финансиране, публично-частно партньорство и предоставяне на обучения по общини в областта, свързани с развитие капацитета на гражданското общество по проект на Оперативна програма „Административен капацитет за област Търговище.
От 2007 г. Лилия Христова е избрана за Председател на Технически комитет 93 “Услуги за красота” към Българския институт за стандартизация по разработване, синхронизиране, внедряване на стандарти в сектор услуги за красота; управление на проекти; организация на мероприятия; предоставяне на обучение.
През 2007 и 2008 г. работи като координатор „Международни програми и проекти” към Института за международно сътрудничество на Сдружението на Германските народни университети.
През 2003 г. е поканена за учредител на Националния институт по туризъм, чийто член на Управителния съвет е и до момента, като участва пряко в процеса на консултиране на малки и средни предприятия в туризма; предоставяне на обучения за туристическия бизнес и разработването и прилагането на екомаркировка в хотелиерството.
От 2008 г. е избрана за Председател на Сдружение „Образование на възрастни в България”, където работи по програми на Министерство на труда и социалната политика и Центъра за развитие на човешките ресурси.
За периода 2008 – 2009 г. към Българската асоциация на туристическите агенции по възложение на Агенция по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” разработва учебно-методически пособия и предоставя обучение на над 100 заети лица по професията „Аниматор в туризма”.
През 2008 и 2009 г. за английската фирма „White, Young, Green” разработва дизайн, учебни програми, учебни пособия и материали по модулите: Европейско и национално законодателство; Оценка на проектните предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Мониторинг и отчетности на проектните предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; и допринася за разработването на Наръчник за работа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
През 2008 г. за Центъра за устойчиво развитие на община Тетевен разработва дизайн, учебни програми, учебни пособия и материали по модулите: Бизнес планиране и инвестиционни проекти; Разработване на проекти по осите 1, 2 и 3; Подходът „Лидер” или какви са ползите от създаване на Местни инициативни групи.
За периода 2007- 2008 г. е ангажирана от Националната агенция професионално образование и обучение като краткосрочен консултант по преглед на документацията по професионалните направления; сравнителен анализ на държавните образователни изисквания по професиите в европейски и световен мащаб; оформление; графични допълнения; съгласуване, анализ и обработка на статистическа и аналитична информация.
През 2007 г. по Техническа помощ на Програма ФАР работи като краткосрочен експерт по Разработване на Стратегия за учене през целия живот; Участие като обучаващ в рамките на провежданите в София и страната обучения на представители на местни организации и доставчици; разработване на анализи; разработване и апробиране на индикатори за качество на системата за професионално обучение в България.
През 2004, 2005 и 2006 г. е поканена от Института за международно сътрудничество на Сдружението на Германските народни университети в качеството на презентатор и организатор на Дни на ученето през целия живот в България Качество на професионалното обучение в България; методи за образование на възрастни; изисквания на работодателите от квалифицирана работна сила и др.
През 2003 – 2006 г. е Мениджър на проект «Разширяване, развитие, заетост и професионално образование и обучение; проект по програмата „Леонардо да Вини» – пилотни проекти; Мениджър на проект «Предприемаческа Европа»; Предприемачески компетентности – анализ; Консултант по проекта «Hotel Job Euro Profile» – проект по програма „Леонардо да Винчи”;
Към Националния център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата е избрана за пълномощник по качеството пор азработване на проект за внедряване и апробация на система за управление на качеството в център за професионално обучение с клонова мрежа.
През 2004 – 2005 г. към Министерство на образованието и науката работи като експерт в комисията по разработване на Националната стратегия за продължаващото професионално обучение.
Ангажирана е от Министерство на околната среда и водите през 2004 – 2005 г. като член на комисията по разработване на Наредбата за внедряване на екостандарти в хотелиерството.
Лилия Христова придобива опит и като консултант по проектите «Grundtvig 2 – Подкрепа за маргинализираните жени», От спорт към интеграция” на Американската агенция за международно развитие, “Създаване на правна рамка за организации на производители в България”.
През 2003 г. взема участие в Лятна академия по андрагогика като експерт по представяне на системата за професионално обучение на възрастни в България.
Лилия Христова работи през периода 2002 – 2003 г. като експерт-координатор към Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация по съхранение и обработка на база данни; разработка на проекти и организация на мероприятия.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012 г.