проф. д. ик. н. Соня Милева-Божанова

Заместник председател на БКОНК - Направление "Образование"

Директор на "Институт за сертификация и акредитация"

 

Професионален профил:

Соня Милева-Божанова има висше образование по «Международен туризъм» (УНСС, 1999 г.), образователна и научна степен «доктор» по научната специалност 05.02.26 Маркетинг (2003 г.) и научно звание «доцент» (2008 г.) по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление (туризъм). Владее отлично английски, руски и португалски езици. Преподавател къмСтопански факултет на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” и директор на магистърската програма „Икономика и управление на туризма” и „Икономика и мениджмънт на туризма на историческото наследство”. Води лекционни курсове по учебните дисциплини «Международен туризъм», «Икономика и управление на туроператорската, агентска и транспортна дейност», «Маркетинг в туризма», «Културен туризъм» пред студенти по специалност «Туризъм», «Икономика и управление на туризма», «Социализация на културното наследство», «Музеология» в СУ «Св. Климент Охридски», а от 2008 година ежегодно преподава като гост-лектор в Университета „Савония”, Финландия. Специализирала е към Министерството на туризма на Гърция (2005) по програма „Обучение на обучаващите в туризма”. Научните й интереси са главно в областта на международния туризъм и икономическата ефективност.

Участва в екипа на Българската туристическа камара, разработил Националната стратегия за устойчиво развитие на българския туризъм за периода 2007 - 2013 година. В периода април - май 2007 година участва като експерт на Българската туристическа камара по Проект "QTEL.NET" на ЕС за осигуряване на съответствие между квалификационните изисквания и осигуряването на професионално обучение и подготовка в туристическия сектор.

От 2009 година е член на комисията за оценяване на проекти по НИД в Стопански факултет, както и външен експерт към МОНМ в комисията за оценяване на проекти по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Външен експерт е към НАПОО за разработване на държавни образователни изисквания в сферата на туризма (трета и четвърта степен), както и в проведено изследване на професионално образование и обучение в туризма - анализ на българския опит по съвместен проект на НАПОО и CEDEFOP, ETF за Секторно партньорство в сферата на професионалното образование и обучение (Румъния).

По време на консултантската си и научно-изследователска работа Соня Милева участва и в различни образователни и изследователски проекти към Българската туристическа камара (БТК) и Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА). Ръководител е на проект, изпълняван от БАТА по ОП "Регионално развитие": Добрите практики на провинция Катания - стимул за община Ямбол в развитието на туризма; експерт е по проект на ОП "Развитие на човешките ресурси" - "Професионализъм и адаптивност на заетите в туроператорския бизнес чрез обучение"; експерт е по проект на БАТА "Синхронизиране на стандартите в сферата на туризма в процеса на присъединяване на България към ЕС" по програма ФАР: Европа 2003 "Европейски стандарти в туризма".

Към Българската туристическа камара (БТК) участва като експерт по програма АУПТ, проект "Подпомагане развитието на малкия туристически бизнес в община Долна баня"; маркетингов експерт е в проект по програма ФАР "Развитие на българския екотуризъм - Стобски пирамиди", община Кочериново.

Соня Милева е била ключов експерт по следните проекти по програма ФАР: Развитие на културен туризъм "Пътят на боговете, хората и златото", проект "Професионално обучение по актуални и перспективни професии в туризма", Развитие на българския екотуризъм "По пътя на живата вода"; проект за "Виртуален бизнес инкубатор за развитие на туризма в Община Чипровци"; проект по програма АУПТ "Разработване на стратегия и програма за развитие на туризма в община Разград" и други. 

От 2009 година е заместник председател на УС на Българска Камара за Образование, Наука и Култура по направление „Образование”. Член е също така на Българска туристическа камара, Националния център за развитие на туризма и Института за иновационни практики в туризма.

Част отредакционната колегия на изданието Acta Universitatis Danubius - Economics, “Danubius” University (Румъния) и на научния комитет на 7thATLASBusinessTourismConference (Португалия).  

 По-важни научни трудове, публикувани през периода 2011-2016 г.