гл. ас. д-р Елена Александрова
Член на Изпълнителния съвет на БКОНК

Директор на програма "Маркетинг на културния туризъм"

 

Професионален профил:

Елена Александрова завършва висшето си образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност “Международен туризъм”. Следдипломната й специализация е в Германия. Защитава дисертация и получава образователна и научна степен доктор по научната специалност 05.02.26 Маркетинг (и реклама) към УНСС през 2002 г. Участва в съвместни проекти за разработване и внедряване на интегрирани системи за качество към Междууниверситетския център по мениджмънт на качеството. Води лекционни курсове и упражнения в УНСС и НБУ. От 2004 г. е главен асистент в Международното Висше Бизнес училище и директор на Центъра за развитие на кариерата. От 2008 г. е член на Изпълнителния съвет на Българската Камара за Образование, Наука и Култура. Научните й интереси са главно в областта на рекламните комуникации, туристическия маркетинг и културния туризъм. Води лекционни курсове по учебните дисциплини “Въведение в туризма”, “Маркетинг в туризма”, “Маркетингов анализ на туристическата дейност”, “Културен туризъм в урбанизационна среда”, “Маркетинг на туристическа дестинация”  пред студенти от професионално направление “Туризъм” към МВБУ.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2012г.