Професионален профил

 

Румен Стоилов

Директор „Комуникация и логистика” на БКОНК

Румен Стоилов е роден на 12 септември 1951 г. в гр. София. Средното си образование е завършил в техникум „Вилхелм Пик”, гр. София, специалност „Двигатели с вътрешно горене” през 1969 г. Висшето си образование получава в Техническия университет през 1975 г., специалност „Двигатели с вътрешно горене”.

В периода 1979 – 1989 г. е бил замeстник - директор по техническите въпроси към ОП „Градски транспорт”. От 1989 г. до 1999 г. е работил като експерт по транспортни произшествия към Софийски градски съд.

От началото на 2000 г. есобственик на „Силгер – Турс” ЕООД. Фирмата предлага транспортни услуги в страната и чужбина с лицензиран превоз и разполага с микробуси Mercedes Sprinter (17+1 места) и Mercedes Vito (8+1 места), оборудвани с климатик, телевизор, DVD и допълнително отделение за багаж.

 

 

 

д-р Ваня Рагина – Пеевска

Директор „Протокол и публични прояви” на БКОНК

 

Ваня Рагина-Пеевска e родена на 14 ноември 1979 г. в гр. София. Завършила е средното си образование през 1998 г. в 164-та Испанска езикова гимназия „Мигел де Сервантес”. Висшето си образование получава в УНСС, където през 2003 г. придобива ОКС “Бакалавър”, а през 2005 г. ОКС “Магистър”, специалност “Туризъм”.През 2011 г. след успешна защита на дисертационен труд на тема „Системи за управление на конкурентоспособността на морски хотелиерски комплекс” тя придобива ОНС „Доктор” по научната специалност 05.02.18 Икономика и управление (Мениджмънт на морския туризъм).

 

Работи като координатор в Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), където отговаря за организационната дейност на асоциацията; ежегодно провежда събития, конференции и други прояви, свързани с целите на БХРА; протоколира решения от заседанията на Управителния съвет на БХРА; участвала е в проекти на БХРА по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” и „Трансгранично сътрудничество с Балканските страни”.

Участвала е като консултант-организатор на следните национални и международни туристически борси: Международна туристическа борса (МТБ) „Културен туризъм” в гр. Велико Търново, МТБ „Ваканцияи СПА експо ” в гр. София, МТБ „Планините на България – гостоприемство в четири сезона” в гр. Смолян, Туристическа борса в гр. Охрид, РМакедония (2006 г.), Туристическа борса в гр. Крагуевац, Р.Сърбия (2007 г.), Туристическа борса в гр. Сараево, Босна и Херцеговина (2008 г.), МТБ „Филоксения” в гр. Солун, Гърция (2009 г.) и Международен туристически панаир в гр. Нови Сад, Р. Събрия (2010 г.).

Популяризира своите идеи с участие в научни форуми, по-важните от които са: ХVІІта Национална научно-практическа конференция с международно участие „Качеството – за по-добър живот 2006”;Единадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, 2006 г.;Дванадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, София, 2007 г.;Тринадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”, УНСС, София, 2009 г. и др.

Научно-изследователските й интереси са в областта на конкурентоспособността в сектор „Туризъм”.

По-важни трудове, публикувани през периода 2006-2013 г.

 

Лена Гайдарска

Заместник председател на БКОНК - Направление "Международно сътрудничество"

 

Професионален профил:

Лена Гайдарска е дипломиран педагог, завършила Софийски университет „Св.Св.Климент Охридски”. От 1990 до 1992 година е работила като експерт във Висшата школа за управление към Българска стопанска камара. От 1992 до 1996 е заемала поста директор на Българо-датско училище по търговия, експорт и маркетинг, а от 1996 до 2002 - на Българо-датски колеж по икономика и управление. От 2002 до момента е президент на Международно висше бизнес училище.

От 2002 до 2006 е била експерт по въпросите на висшето образование в комисия по образованието на XL Народно събрание на Република България. От 1991 до 1994 работи съвместно с комисия по образованието на Великото народно събрание, изработване на проект за разкриване на първото училище с чуждестранно участие – „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг”. Проектът е реализиран с подкрепата на Българското и Датско правителства и е част от Междуправителствената спогодба за сътрудничество в областта на образованието, науката и култура между Република България и Кралство Дания. „Българо-датско училище по търговия,експорт и маркетинг” започва дейността си в България с финасовата подкрепа на Датското правителство. От 2000 до 2010 разработва и реализира международно образователна програма със Сити Юнивърсити, Сиатъл,САЩ - оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка, както и международна образователна програма с Бреда Юнивърсити - Кралство Холандия – оценена от Националната агенция за оценяване и акредитация с най-високата оценка.

Съучредител е на СОТ - Съвет за обучение в туризма, към Министерство на икономиката и туризма и на Национален тестов център.

Членство и представителство в:

NIBS - Мрежа на международните бизнес училища

ELA - Европейска асоциация за правно регулиране на образованието

КРИБ – Конфедерация на работодателите в България

EDEN - Европейска мрежа за дистанционно обучение

 

За приноса си в развитие на образованието е удостоена със званието „Почетен гражданин на Ботевград”.

alt

Виктор Хаджикотев

Директор по финансово-счетоводните въпроси на БКОНК

 

Виктор Хаджикотев е роден в гр. Самоков. Завършва средното си образование в Немската езикова гимназия в гр. Пазарджик през 1983 г. Придобива висшето си образование във Висшия икономически институт „Карл Маркс", специалност „Счетоводство и контрол" през 1988 г. През 1989 г., като дипломиран икономист-счетоводител, започва работа като главен счетоводител при ТА Шипка на СБА – комплекс „Ястребец", курортен комплекс Боровец. След положен конкурсен изпит през 1997 г. постъпва като редовен асистент в Стопанския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски" - гр. Благоевград. Преподавател е по дисциплините „Финансово счетоводство", „Бюджетно счетоводство", „Национални счетоводни стандарти" и „Финансови отчети" пред студенти от специалностите „Счетоводство и контрол", „Финанси", „Стопанско управление" и „Туризъм".

От 2002 г. е член на екип за обучение на ръководители и икономисти по МСС и МСФО, с ръководител проф. д-р ик. н. Иван Душанов, към ИСК при УНСС.

Понастоящем, освен ангажимента си като преподавател, Виктор Хаджикотев работи като ръководител на финансово-счетоводния отдел на „Италтекс" ООД – филиал на международна фирма за търговия с облекло.

Владее добре английски, немски, италиански и руски език.

По-важни трудове, публикувани през периода 1998-2011г.

гл. ас. д-р Милена Караилиева

Директор Програма "Управление на човешките ресурси"

 

Професионален профил:

 

Милена Методиева Караилиева е родена в гр. Перник през 1976 г. Средното си образование завършва през 1995 г. в Езикова гимназия “Симеон Радев”, гр. Перник. През 2000 г. завършва висше – “Магистър” в Университета за национално и световно стопанство – специалност „Международен туризъм”. През февруари 2005 г. защитава дисертационен труд на тема “Реинженеринг и конкурентно предимство на хотелиерския продукт” и придобива образователна и научна степен «доктор» по научната специалност „Маркетинг”, шифър 05.02.26. Владее отлично английски, руски и в по-малка степен италиански език. Като докторант започва да чете лекционни курсове и води семинарни занятия в УНСС по учебните дисциплини: “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Реинженеринг”, “Конкурентоспособност на туристическия продукт” пред студенти от специалност «Международен туризъм».

През периода 2000-2003 г. работи като старши експерт в Агенция за приватизация – гр. София, Отдел “Следприватизационен контрол”, 2003-2009 – главен експерт в Агенция за следприватизационен контрол, Отдел „Големи сделки”. През същия период активно участва в разработването на различни проекти на регионално ниво - Програма „ФАР”, Проект „Развитие на индустриални зони” към МИЕ и МРРБ (Бюджетни линии БГ- 2005/017-586.04.01 и БГ- 2006/018-343.10.03 ) и Проект за интегрирано развитие в Пернишкия регион към МТСП „ Създаване на консултантско-квалификационен клуб -работа 2001 г.” (БГ- 9810/01). През 2008 г. сътрудничи в реализацията на Проект „Зелена среда за спокоен живот” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. към МРРБ, BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

През 2007 г. започва работа и като хоноруван преподавател към Стопански и Философски факултети на Софийски Университет “Свети Климент Охридски” в магистърски програми „Икономика и управление на туризма” и „Мениджмънт и социализация на културното наследство, на туризма на историческото наследство”. Води лекционни курсове по учебните дисциплини «Икономика и управление на туроператорската, агентска и транспортна дейност», “Икономически проучвания в Туризма” и «Културен туризъм». От 2008 година освен в СУ, преподава и в Нов Български Университет в Бакалавърска програма “Туризъм” дисциплините “Социален и здравен туризъм” и “Социална психология и туристическо поведение” и в Лесотехнически университет на специалност „Алтернативен туризъм” дисциплината „Психология и туристичеко поведение”.

През март 2009 г. печели конкурс за асистент в Нов Български Университет по шифър 05.02.18. – Бакалавърски факултет, Департамент «Икономика и бизнес администрация». Чете лекционни курсове, освен по горепосочените дисциплини и следните курсове: «Управление на туризма», «Туристически ресурси» и «Управление на персонала» пред студенти от програми «Туризъм», «Културен туризъм» и «Бизнес администрация», както и интензивни лекционни курсове по «Управление на човешките ресурси в туризма» пред студентите във Франкофонска програма по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството във филиал на НБУ – к.к. АЛБЕНА.

От 2009 г. изпълнява длъжността Директор на програма в НБУ и участва в разработването на нова Магистърска програма „Екологичен мениджмънт”, в която чете курс „Екологичен туризъм” През същата година е избрана за Директор и на Бакалавъска програма „Икономика”, Модул „Бизнес администрация”. Успоредно с преподавателската и административна дейност в университета е член на Секция „Туризъм” и отделно изпълнява функцията и на Секретар на „Клуб по актуална икономика” - Споразумение за сътрудничество между Център за икономическо развитие и НБУ, чиято основна цел е този Клуб да се превърне в средище за дискусия и анализ на актуални проблеми на българската и световната икономика, като обучава, приобщава и провокира активни студенти и преподаватели към анализ на злободневни икономически проблеми.

Дейността на клуба е насочена към постигането на следните конкретни цели:

- Развитие на сътрудничество между Нов български университет и Центъра за икономическо развитие за оптимизиране на образователния процес и въвеждане на нови форми на допълващо обучение във висшето образование, съобразени с реалностите на българската и световната икономика.

- Подкрепа на усилията на НБУ за подготовката на специалисти в областта на стопанските науки и администрацията. През последните години е налице трайно търсене на качествени и мотивирани служители от българските предприятия и институции, които да могат критично да анализират икономическата реалност.

- Осигуряване на своевременна ефективна комуникация между завършващи студенти и работодателите, членове на клуба, и подпомагане при започване на работа.

По-важни трудове, публикувани през периода 2000-2011г.