Изисквания към критериите за програмна акредитация за професионално направление и специалност

Изискванията към критериите са по сфери на дейност на ВУ и се отнасят за регламентирането, планирането, осъществяването, контролът за изпълнението и начина на отчитане на тези дейности.
 1. Изпълнение на препоръките от предходната акредитация
 2. Съответствие на учебната документация по окс и форми на обучение на целите на окс в професионалното направление
 3. Съотношение между задължителните, избираемите и факултативни дисциплини в учебните планове на специалностите от професионалното направление
 4. Приложение 4
 5. Сравнение на учебната документация от специалностите на професионалното направление с аналогични специалности на наши и чуждестранни висши училища
 6. Академичен състав на специалностите от професионалното направление
 7. Квалификационна структура на академичния състав на специалностите от професионалното направление
 8. Вътрешноинституционална мобилност на преподавателския състав на специалностите от професионално направление
 9. Научното израстване на преподавателския състав от специалностите на професионалното направление
 10. Съотношение между преподаватели и студенти в специалностите от професионалното направление
 11. Материално техническа база за обучение на студентите от специалностите на професионалното направление
 12. Прилагане на съвременни методи на преподаване и оценяване на постиженията на студентите от специалностите на професионалното направление
 13. Мобилност на студентите чрез частично обучение в избрано от тях ВУ в страната и чужбина за специалностите от професионалното направление
 14. Участие на преподавателите от специалностите на професионалното направление в изпълнението на изследователски и други проекти
 15. Научноизследователска активност на преподавателския състав
 16. Научни изяви, публикации и участие в национални и международни проекти на докторантите и студентите от специалностите на професионалното направление
 17. Организация за управление на качеството на учебния процес в специалностите от професионалното направление
 18. Проследяване реализацията на завършилите обучението студенти от специалностите на професионалното направление
 19. Цели, задачи и мотиви за обучение на докторантите от специалностите на професионалното направление
 20. Опитът на ВУ да подготвя докторанти по научната специалност от професионалното направление
 21. Процедури за одобряване, наблюдение и обновяване на документацията за прием и обучение на докторанти от специалностите на професионалното направление
 22. Хабилитиран академичен състав за провеждане на обучението на докторанти в професионалното направление
 23. Хабилитиран академичен състав за осъществяване на научно ръководство в специалностите от професионалното направление
 24. Хабилитиран академичен състав за осъществяване на научно ръководство съпоставен с хабилитираните преподаватели в обучаващото звено на специалността от професионалното направление
 25. Научноизследователска дейност по тематиката на специалността на хабилитирания академичен състав, осъществяващ научно ръководство в специалностите от професионалното направление
 26. Материално-техническа и информационна база ползвана от докторантите в специалностите от професионалното направление
 27. Научноизследователска дейност на докторантите в специалностите от професионалното направление

  Постановление № 292/02.11.2004 г. за приемане Наредба за държавните изисквания за организация на дистанционната форма на обучение във ВУ (Д.В. бр. 99/2004 г.):

  1. Дистанционната форма на обучение се прилага при ОКС “Специалист по ..... , “Бакалавър”, “Магистър” и образователната и научната степен “Доктор”, както и за повишаване на квалификацията на специалисти с висше образование (чл. 2(2).

  2. Висшите училища разработват програми за дистанционна форма на обучение за хора със специални образователни потребности (чл. 2(3).

  3. Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план, изискван брой кредити за съответната специалност, диплома за завършена образователно-квалификационна степен и професионална квалификация (чл. 4).

 28. Организация на дистанционното обучение в специалностите от професионалното направление
 29. Учебна документация за дистанционно обучение в специалностите от професионалното направление
 30. Учебни материали и ресурси за самоподготовка на студентите от дистанционнто обучение в специалностите от професионалното направление
 31. Академичен състав на специалностите от професионалното направление

Изисквания към критериите за образователния капацитет

 1. Квалификационна структура на академичния състав на основен трудов договор
 2. Класификационна структура на академичния състав на хонорар
 3. Съотношения на преподаватели с различен статус
 4. Съотношение между студенти и преподаватели
 5. Аудиторна (лекции и упражнения) заетост на академичния състав
 6. Лекционна заетост на академичния състав
 7. Аудиторна заетост (лекции и упражнения) на преподавателите на ОТД
 8. Материално техническа база
 9. Информационна база
 10. Финансова осигуреност на образователната дейност