БЪЛГАРСКА КАМАРА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

Българската камара съдейства за динамичното и ефективно развитие на образованието, науката и културата в България върху основата на последователното приложение на постиженията на напредналите страни. Постига тази и другите свои цели при спазване на нормативната уредба като изготвя становища и дава мнения и заключения по спорни въпроси, без да толерира някои от заинтересованите страни. Осъществява дейността си независимо от политически, религиозен, икономически, идеологически или друг вид въздействия, като се ръководи единствено от законови, академични и професионално-етични критерии и норми. Дистанцира се от всякакви лични взаимоотношения и дава заключение независимо от институционалната или професионална обвързаност. Предлага становища, които се основават само на обективна информация, на задълбочено и точно проверени факти и данни, като избягва каквито и да било предварителни споразумения. Демонстрира високо ниво на професионална компетентност. Консултира и дава експертни решения, основаващи се на признати стандарти в съответната област. Има готовност да докаже и аргументира своите изводи и заключения, до които достига на базата на обективна и добросъвестно събрана информация. Поема лична отговорност за изразени мнения и за взети решения, като може да докаже тяхната съгласуваност с нормативната уредба в областта на образованието, науката и културата. Спазва конфиденциалност при набавянето, предоставянето, използването и гарантирането на достъп до информация в съответствие с приетите от БКОНК правила и процедури.
При изпълнение на служебните си задължения и в обществения живот членовете на БКОНК – физически лица следват поведение, което не оронва престижа на организацията. Те не допускат в деловата си работа прояви, несъвместими с добрите нрави, като се стремят да избягват конфликтни ситуации, а при възникването им ги преустановяват като запазват максимална търпимост спрямо опонентите си. Тяхно задължение е да спазват благоприличието и деловия вид в облеклото, съответстващ на служебното им положение и на институцията, която представляват. Членовете на БКОНК не могат да участват в скандални прояви, с които биха могли да накърнят престижа на институцията. Те не могат да упражняват дейности, посочени в законодателството като несъвместими с техните задължения и отговорности, както и да получават доходи от такива дейности. Членовете на БКОНК придобиват и управляват имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното им положение.

                                                                                                                          Извадки от Етичния Кодекс на БКОНК